Edunvalvonnan tavoitteet

Suomen yleislääkärit ry:n edunvalvonnan tavoitteena on turvata perusterveydenhuollossa työskentelevien jäsenten reaaliansiokehitys, mielekäs työmäärä ja työolot. Tuemme voimakkaasti paikallista neuvottelutoimintaa, osallistumme Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme suoraan päättäjiin valtakunnallisia Iinjauksia tehtäessä.

Kehitämme aktiivisesti uusia perusterveydenhuollon Iääkärintyön järjestämistapoja. Erityisesti haluamme edistää erilaisten Iistautumismallien syntymistä ja käyttöönottoa. Hyvä listautumismalli antaa Iääkärille mahdollisuuksia työn rajaamiseen ja oikeudenmukaiseen työn vaativuuteen ja määrään sidottuun palkkaukseen. Potilaat saavat samalla mahdollisuuden valita lääkärinsä.

Selvitämme uuden Lääkärisopimuksen määräysten vaikutuksia jäsentemme palkkaukseen ja työoloihin.

Olemme mukana kehittämässä terveyskeskuksissa käyttöönotettavia uusia paikallisia sopimuksia, ja informoimme jäseniämme niiden vaikutuksista. Seuraamme uusien laajojen terveyspiirien muodostumista ja käynnissä olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhdentymistä. Suomen yleislääkärit ry:n kanta on, että kaikilla Iääkäreillä tulee olla lääkäriesimies. Perusterveydenhuollon johtajalla tulee olla lääkärikoulutus, jolloin hän voi toimia myös Kansanterveystyön johtavana lääkärinä ja alueensa perusterveydenhuollon kehittäjänä.

Yhdistys järjestää yhteistyössä Suomen Lääkäriliiton kanssa (alueellisia) tilaisuuksia terveyskeskusten johtaville lääkäreille uuden KVTES:n soveltamismahdollisuuksista ja uusista työtavoista perusterveydenhuollon järjestämiseksi.

Omalääkärien väestökokojen kohtuullistaminen takaa myös akuuttipotilaiden pääsyn terveyskeskusten vastaanotoille päiväsaikaan. Päivystyksen käyttötarve vähenee, joten päivystyksiä voidaan keskittää harvempiin yksiköihin. Vain harvoin äkillistä hoitoa yöaikaan vaativa potilas voidaan hoitaa terveyskeskuspäivystyksessä. Hyvä ja asianmukaisesti annettu alkuhoito parantaa potilaan myöhäisempää ennustetta. Yhteisiä päivystyspisteitä suunniteltaessa tämä tulisikin ottaa huomioon päivystävän lääkärin koulutustaustaa arvioitaessa.


Yksilöidyt tavoitteet

• perusterveydenhuollon lääkärityövoiman turvaaminen

• perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden turvaaminen

• omalääkärijärjestelmään perustuvan päiväaikaisen toiminnan turvaaminen

• potilaan oikeus valita omalääkäri, jolle on taattu mahdollisuudet tehtävän laadukkaaseen hoitamiseen

• erilaisten perusterveydenhuollon toimintamallien etsiminen ja kokeilu.

 

Ansiotaso

• riittävä, työpanosta vastaava palkkataso

• koulutus on huomioitava palkkauksessa

• työn vaativuutta vastaava palkkataso

• paikalliset sopimukset palkkakriteereistä, joissa huomioitu työn vaativuus

 

Työn sisältö

• oman työn hallinta, itsenäiset vaikutusmahdollisuudet työmäärään ja työaikaan

• väestökoko 1500

• vastaanottotyön turvaaminen (4 työpäivää viikossa )

• konsultaatiomahdollisuus ja toimiva palautejärjestelmä

• päivystystyön sisällön selkiyttäminen ja päivystysmuotojen kehittäminen paikallisesti

• lisääntyneen työmäärän riittävä rahallinen korvaaminen sijaistamattomuustilanteissa

• ammattitaidon ylläpitäminen oikeudella ja velvollisuudella osallistua täydennyskoulutukseen

 

Työsuojelu

• lääkärin fyysisen ja psyykkisen työsuojelun turvaaminen

• toimiva työterveyshuolto myös lääkäreille

 

Keinot

Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistyksen jäsenet osallistuvat Suomen Lääkäriliiton hallituksen, jaosten ja valiokuntien työskentelyyn, tekevät aloitteita ja neuvottelevat sekä toimivat perusterveydenhuollon asiantuntijoina neuvoteltaessa muiden sidosryhmien kanssa. Paikallisesta neuvottelutoiminnasta kerätään tietoa ja perusterveydenhuollon luottamusmiehiä tuetaan työssään.