Aluetoimikunnan toimenkuva

Yhdistyksen sisäinen yhteistyö

Aluetoimikunnat toimivat informaation välittäjinä hallituksen ja jäsenistön välillä. Yhdistyksen hallitus lähettää kokoustensa pöytäkirjat aluetoimikuntien puheenjohtajille, jotka välittävät tietoa edelleen.

Aluetoimikunnat käsittelevät oman alueensa erityiskysymyksiä ja mahdollisia haasteita, tiedottavat näistä hallitukseen ja tekevät tarvittaessa esityksiä hallituksen käsiteltäväksi. Ne antavat hallitukselle sen pyytämiä lausuntoja esim. Vuoden yleislääkäri -ehdokkaista.

Aluetoimikunnat ylläpitävät yhteyksiä työpaikkojen lääkäriluottamusmiehiin ja vahvistavat yleislääkärien edunvalvontatietoutta ja aktiivisuutta. Tavoitteena on vahvistaa yleislääkärien asemaa Suomen Lääkäriliitossa, jolloin yleislääkärien tarpeet ja vaatimukset tulevat kuulluiksi ja johtavat toimenpiteisiin heidän hyödykseen.

Aluetoimikunnat järjestävät alueellisia tilaisuuksia, joihin kutsutaan alueen yleislääkäreitä. Aluetoimikunnat saavat tähän tarvittaessa tukea yhdistyksen hallitukselta ja sen alaisilta työryhmiltä (koulutustyöryhmä, terveyspoliittinen työryhmä, edunvalvontaryhmä ja Yleislääkäri-lehden toimituskunta).


Yhteydet ulospäin

Aluetoimikunnat pitävät yllä yhteyksiä alueensa tiedotusvälineisiin. Näiden edustajia voidaan kutsua mukaan alueellisiin tilaisuuksiin.

Yliopistopaikkakunnilla toimivat aluetoimikunnat osallistuvat lääketieteen opiskelijoiden tiedotustilaisuuksiin ja tiedottavat yleislääkärin työstä ja GPF:n merkityksestä yleislääkärin etujen ajajana.

Aluetoimikunnan jäsenten toivotaan osallistuvan Lääkäriliiton paikallisosastojen toimintaan.


Organisatorisia asioita

Aluetoimikunnat tekevät kokoonpanostaan esityksen toimintakauden ensimmäiseen hallituksen kokoukseen tammikuussa. Vuosikokoukselle tehdään esitys yhdistyksen puheenjohtajasta ja erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle valittavista jäsenistä.

Aluetoimikunnat tiedottavat yhdistyksen toimistoon aluetoimikunnan yhteystietojen muutoksista.


Aluetoimikuntien kokoukset

Aluetoimikunnat järjestävät vähintään kaksi kokousta toimintavuoden aikana. Kokouksiin voidaan kutsua hallituksen edustaja ja tarvittaessa Lääkäriliiton valtuuskunnan yleislääkäriedustaja tai muita asiantuntijoita.

Aluetoimikunnan kokouksista laaditaan muistio, jossa tuodaan esiin ne asiat, joista halutaan palautetta tai joiden suhteen toivotaan hallituksen toimenpiteitä. Muistio toimitetaan yhdistyksen toimistoon, joka toimittaa sen edelleen hallituksen käsiteltäväksi.

Aluetoimikuntien ja hallituksen yhteinen kokous järjestetään hallituksen toimesta marraskuisten Yleislääkäripäivien yhteydessä.


Toiminnan kustannukset ja käytännön järjestelyt

Kokouksen koollekutsuja huolehtii tila- ja mahdollisista tarjoiluvarauksista.

Ulkopuolisia luennoitsijoita, joille maksetaan palkkio, pyydetään kokouksiin harvoin. Poikkeustapauksissa luentopalkkio voidaan maksaa (Lääkäripäivien luentopalkkioiden mukaan).

Majoituskuluja pyritään välttämään. Poikkeustapauksissa, kuten Lapissa, voidaan pitkien etäisyyksien vuoksi korvata aluetoimikunnan majoituskulut. Tällöin majoituspaikka laskuttaa yhdistystä.

Tarjoilukulut korvataan kuitteja vastaan tai ravitsemusliike voi lähettää laskun suoraan GPF:n toimistoon.

Majoitus- ja tarjoilulaskuissa on oltava aluetoimikunnan puheenjohtajan hyväksyntä ja osallistuneiden henkilöiden nimet.

Matkat korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Tätä varten yhdistyksen toimisto lähettää aluetoimikunnille matkalaskulomakkeita ja palautuskuoria, joissa täytetyt matkalaskut lähetetään toimistoon mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen. Matkalaskuja ei korvata, jos ne saapuvat toimistoon yli 6 kk tilaisuuden jälkeen.

Kokouksen kutsumisesta aiheutuneet postimaksut tms. korvataan kuitteja vastaan. Kuitit lähetetään yhdistyksen toimistoon. Osoitetarroja ja kirjekuoria on saatavana yhdistyksen toimistosta, josta kutsu voidaan myös lähettää aluetoimikunnan puheenjohtajan antamien ohjeiden mukaan.