Alkuperäistutkimusten kirjoitusohjeet

Yleislääkäri-lehti julkaisee tieteellisiä alkuperäistutkimuksia, jotka käsittelevät yleislääketieteen näkökulmasta mielenkiintoisia aiheita ja täyttävät tieteelliseltä raportilta vaaditut kriteerit. Niiden tulee täyttää myös tutkimuseettiset vaatimukset. Kaikki alkuperäistutkimuksina julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset arvioi vähintään kaksi riippumatonta asiantuntijaa. Käsikirjoitusten tulee sisältää vain havaintoja, joita aikaisemmin ei ole julkaistu suomenkielisinä. Julkaistu tutkimus oikeuttaa erityisvaltionosuus –pisteytykseen niin kauan kuin kyseinen valtionosuusjärjestelmä on voimassa.

Käsikirjoitukset, joita ei ole laadittu seuraavien ohjeiden mukaan, palautetaan korjattaviksi jo ennen niiden arviointia.

Käsikirjoitusten lähettäminen

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse tieteelliselle toimittajalle, professori emerita Sirkka-Liisa Kivelälle, sirkka-liisa.kivela@utu.fi. Lähetekirjeessä tulee todeta se, että kyseisiä havaintoja ei ole aikaisemmin julkaistu suomen kielellä. Mikäli havaintoja on julkaistu jollakin muulla kielellä, se tulee kertoa. Käsikirjoituksessa tulee noudattaa Vancouver-järjestelmää (esim. Br Med J 1991:302;338-341).

Lähetekirjeen mukana omalla, erillisellä sivulla tulee esittää, mitä kukin kirjoittaja on tehnyt tutkimuksen edistämiseksi ja mikä kunkin kirjoittajan työpanos tulosten analysoinnissa ja raportoinnissa on ollut. Tässä osassa tulee esittää myös tutkimuksen rahoittajat sekä se, onko kenelläkään kirjoittajista taloudellisia tai muita ristiriidassa olevia etuisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa tulosten objektiivisuuteen.

Alkuperäistutkimuksessa saa olla korkeintaan 2 500 sanaa (taulukot ja kuviot pois lukien). Ensimmäisessä vaiheessa lähetetään käsikirjoitus. Sen tulee olla kieliasultaan ja ilmaisultaan viimeistelty. Teksti kirjoitetaan 2-rivivälillä sivun asetuksilla A4. Vasemmalle jätetään 5 cm:n levyinen vierus. Kun käsikirjoitus on lopullisesti hyväksytty julkaistavaksi lehdessä, se pyydetään lähettämään Word-muodossa sähköisesti Sirkka-Liisa Kivelälle.

Artikkeleiden jäsentely

1. Otsikkosivu

Otsikkosivun tulee sisältää käsikirjoituksen otsikon lisäksi kaikkien kirjoittajien nimet, oppiarvot, ammatit ja työpaikat. Sivun alaosassa tulee esittää yhteyshenkilön nimi, osoite-, puhelin- ja sähköpostitiedot. Otsikkosivun yläosaan merkitään käsikirjoituksen sanojen lukumäärä.

2. Lyhennelmä

Toiselle sivulle kirjoitetaan korkeintaan 150 sanaa sisältävä lyhennelmä, jonka tulee sisältää seuraavat osat: tausta, tavoitteet, aineisto ja menetelmät, tulokset sekä johtopäätökset. Lyhennelmäsivun alaosaan merkitään 3-5 avainsanaa.

3. Muun käsikirjoituksen jäsentely

Muu käsikirjoitus jäsennetään siten, että se sisältää seuraavat osat: johdanto tai kirjallisuuskatsaus, tavoitteet, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta ja mahdolliset kiitokset. Johdanto aloitetaan kolmannelta sivulta. Aineistoa ja menetelmiä kuvattaessa tulee tarvittaessa esittää, mikä eettinen toimikunta on hyväksynyt tutkimussuunnitelman, miten tutkittavat informoitiin sekä miten tutkittavat antoivat suostumuksensa osallistua (suullinen tai kirjallinen suostumus). Tulososassa voidaan käyttää väliotsikointia. Pohdintaosassa tulee kriittisesti pohtia aineiston edustavuutta sekä käytettyjen menetelmien luotettavuutta. Saatuja tuloksia tulee vertailla aikaisempiin havaintoihin ja tulosten merkitystä tulee kriittisesti arvioida.

4. Kirjallisuusviitteet

Kirjallisuusviitteet kirjoitetaan käsikirjoituksen loppuun. Viitteissä käytetään Vancouver-järjestelmää eli varsinaisessa tekstiosassa viitteet esitetään sulkeissa olevina numeroina numeroiden viitteet niiden esiintymisjärjestyksessä. Viiteluetteloon viitteet merkitään numerojärjestyksessä. Seuraavassa esimerkkejä viitteiden esittämisestä.

Lehtiartikkeli:

1 Ben-Shlomo Y, White I, McKeigue PM. Prediction of general practice workload from census based social deprivation scores.

J Epidemiol Community Health 1992;46:532-6

Kirja tai artikkeli kirjassa:

2 Armitage P, Berry G. Statistical methods in medical research. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1987: 194.

3 Wisniewski HM, Sturman JA. Neurotoxicity of aluminum. In: Gielmad IIJ, ed. Aluminum and health. A critical rewiew. New York: Marcel Decker, 1989: 125-6.

4 Brooke OG. Malnutrition and body temperature in Jamaican children. London: University of London, 1973, MD Thesis.

Mikäli kirjoittajia on neljä tai useampia, merkitään kolmen ensimmäisen kirjoittajan nimet ja näiden jälkeen ym. Aikakauslehtien nimet lyhennetään samalla tavoin kuin Index Medicus-kirjassa.

5. Taulukot ja kuviot

Taulukot kirjoitetaan käsikirjoituksen loppuun, kukin taulukko omalle, erilliselle sivulleen. Ne numeroidaan juoksevasti siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät tekstissä. Taulukon otsikon tulee ilmaista lyhyesti taulukon olennainen sisältö irrallaankin tekstistä. Desimaaliluvuissa käytetään pistettä.

Myös kuviot numeroidaan juoksevasti ja piirretään omille liuskoilleen käsikirjoituksen loppuun. Niiden otsikot kirjoitetaan omalle, erilliselle liuskalle. Viimeisessä käsikirjoitusvaiheessa kuvioiden tulee olla viimeisteltyjä ja painovalmiita. Ensimmäisessä vaiheessa voidaan lähettää painovalmiin kuvion valokopio.

Lyhyt alkuperäistutkimus (Short Report)

Lehti julkaisee myös lyhyitä alkuperäistutkimuksia. Niiden enimmäispituus on 600 sanaa. Niissä tulee olla seuraavat osat: tausta ja tavoitteet; aineisto ja menetelmät; tulokset ja pohdinta. Taulukoita tai kuvioita saa olla vain yksi, ja kirjallisuusviitteiden enimmäismäärä on viisi.

Eripainokset

Lehti toimittaa pyydettäessä 25 ilmaista eripainosta. Tätä suurempi eripainosmäärä on maksullinen.