Työmarkkinatilanteen päivitys

Kuluva kevät on tuntunut erityisen pitkältä, toisaalta kylmän sään ja toisaalta sen takia, ettei mi­tään muutosta tunnu tapahtuvan – niin sota­rintamalla kuin palkkaneuvotteluissakaan. Toi­vottavasti tilanne on jo muuttunut tätä kirjoitusta julkaistaessa.

Virkaehtosopimuskausi päättyi 28.2.2022, ja sopimukse­ton tila on jatkunut nyt jo yli kaksi kuukautta. Neuvottelu­kier­ros ei tuonut kaikkia osapuolia tyydyttävää tulosta, ja sen hylkäys johti neuvotteluihin Bulevardilla valtakunnansovitte­lijan toimistossa. Nämäkään neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, vaan valtakunnansovittelijan antama sovintoehdotus jäi pöydälle maaliskuun lopussa. Tämän jälkeen perustettiin ulkopuolisista osapuolista koostuva sovittelulautakunta. Lauta­kunta on ensin perehtynyt huolella eri osapuolten vaatimuksiin ja toiveisiin. Näiden välinen suuri kuilu on johtanut tilan­teeseen, jossa kaikki lailliset työtaistelukeinot ovat käytössä, lakko mukaan lukien.

JUKO – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö - yh­dis­tää 200 000 akavalaista korkeakoulutettua palkansaajaa. Lää­kärikunta on kymmenesosa heistä. Jukossa on 11 jäsen­yhdistystä ja 35 jäsenliittoa.

Lääkäriliitto on osa Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö ry:tä (LNJ). Sen muut jäsenet ovat Suomen Eläinlääkäriliitto ja Suomen Hammaslääkäriliitto. LNJ on puolestaan järjestönä osa Jukoa.

Lääkärien järjestäytymisaste on korkea, ja Lääkäriliitto valvoo jäsentensä etuja niin Akavassa kuin Jukossakin. Olem­me mukana työtaisteluissa, koska tuemme yhteis­tä ta­voitetta saada korkeakoulutetuille työntekijäryhmille mo­ni­vuotinen palkkaohjelma, jolla heidät saataisiin pois palkka­kuo­pasta. Nyt olisi vihdoin aloitettava vuosien saatossa kertyneet kuntasektorin palkkauksellisten epäkohtien korjaamiset.

"Olemme mukana työtaisteluissa, koska tuemme yhteistä tavoitetta saada korkeakoulutetuille työntekijäryhmille monivuotinen palkkaohjelma, jolla heidät saataisiin pois palkkakuopasta."

Lääkärilakkoja on ollut kevään mittaan jo useammalla paikkakunnalla. Kaikki lakot ovat toteutuneet terveyskeskuksissa, kohteena vain ajanvarausvastaanotto ja suojelutyöstä huolehtiminen.

Olemme työtaistelussa mukana osana suurempaa kokonaisuutta. Olimme mukana Rovaniemellä ja Jyväskylässä, Oulussa ja Turussa sekä Tampereella ja Kuopiossa kahden päivän lakois­sa muiden jukolaisten lakkojen kanssa yhtä aikaa. Vantaalla lakko on suunniteltu viikon pituisek­si. Vii­den­teen aaltoon Lää­käriliiton hallitus ei katsonut asian­mu­kai­seksi lähteä mukaan, sillä perusterveydenhuollon tilanne resurssipulassa koronan, hoitovelan sekä Ukrainan pakolais­ten vuoksi on muutenkin vaikea. Lääkäriliiton hallitus, ku­ten kaikki muutkin jukolaiset järjestöt, harkitsee jokaiseen lakkoaaltoon osallistumista erik­­seen niin sen laajuuden kuin paikkakuntienkin osalta. Hal­li­tuksen kokouksia on tänä vuonna ollut jo tusina, kun normaalisti niitä on kerran kuukaudessa.

Lääkäriliiton valtuuskunta on kokoontunut kerran kuulemaan, ettei esitystä ole hyväksytty. Toisen kerran sovinto­esityksen peruuntuminen tuli valtuuskunnalle tiedoksi vajaan vuorokauden varoitusajalla. Muutama vuorokausi on aikaa reagoida, kun esitys lopulta saadaan. Sääntöjen mukaan Lääkäriliiton hallitus voi hylätä esityksen, mutta valtuuskunta hoitaa hyväksymisen.

Työmarkkinauutiset ovat nämä. Lakkopaikkakunnilla on tehty hienoa työtä ja luottamusmiehet ovat kantaneet vastuun siitä, että lakkoaseemme ei kohdistu lapsiin, vammaisiin tai mielenterveyspotilaisiin eikä uhkaa kenenkään henkeä tai terveyttä. Samoin on kannettu huolta siitä, ettei lakko aiheuta kenellekään taloudellisia tai muita ongelmia, esimerkiksi eläkkeen pienenemistä tai valmistumisen viivästymistä.

Suurkiitos kaikille, kun olette mukana jukolaisessa yhteis­rintamassa korkeakoulutettujen palkkaohjelman puolesta. Eri­tyskiitos lakossa olleille ja sitä järjestäneille.

GPF:n hallitus on kevään suunnittelukokouksessa päivittänyt yhdistyksemme vision ja mission sekä päätti lahjoittaa 5 000 euroa Ukrainan sodanuhrien auttamiseen Lääkärit ilman rajoja -järjestön kautta.

Ladataan akkuja syksyyn kesän aikana! Hyvää lomaa!

Jaana Puhakka