Lääkäriliiton valtuuskuntavaalit 21.9.–25.10.2021

VAALIKONE

Ensisijaisen terveydenhuollon vaalirenkaan ehdokkaat:

ÄÄNESTÄ ENSISIJAISEN TERVEYDENHUOLLON EHDOKASTA

Lääkäriliiton korkein päättävä elin on 60-jäseninen valtuuskunta. Se kokoontuu harvaksel­taan vetäen isoja linjoja ja tehden niistä päätöksiä. Esimerkkeinä olkoon virkaehtosopimusten hyväksyminen tai hylkääminen sekä liiton budjetis­ta ja toimintasuunni­tel­masta päättäminen. Valtuuskunta myös valvoo liiton halli­tuk­sen toimintaa, jolle juoksevat asiat ja var­sinainen vallankäyttö keskittyvät. Am­mattiyhdistyksenä liittom­me toiminnan tulee olla työssä aktiivises­ti ammatissa toimivien lääkäreiden käsissä.

Yleislääkäreiden muodostama ensi­sijaisen terveydenhuollon vaalirengas edus­taa nimensä mukaisesti perustervey­den­huoltoa ja siellä toimivia lääkärei­tä. Erikois­lääkäriyhdistyksellä on oma selkeä vii­te­ryhmänsä muille erikois­lääkäreille. Se­nio­ri­lääkäreiden ja Nuor­ten lääkärien yh­distysten vaaliren­kaat ajavat omia tavoitteitaan, jotka eivät ole sidoksissa yksittäiseen taustalla ole­vaan erikoisalaan tai toiminta­ym­pä­ris­töön. Näiden ryh­mien ensisijainen agenda on muu kuin yleislääkärien ja perus­ter­veydenhuol­lon edun ajaminen. Lii­ton hallituksen kokoon­pano ja sisäiset voimasuhteet määräytyvät vaalien tuloksen perusteella. Ei ole yhdentekevää, mi­ten vaaleissa käy.

Edunvalvonta laajassa mielessä on ensi­sijainen Lääkäriliiton toimintamuoto. Edunvalvontaan kuuluu palkkaedunvalvonnan lisäksi muun muassa terveyspoliittinen toiminta. Tämä terveyspoliit­tinen näkökulma on erityisen tärkeä edessä olevissa hyvinvointialueiden syn­tyvai­heissa. Lii­ton tulee olla tässä työssä vahva. Jot­ta liitto voisi olla vahva, liiton tulee olla uskottava. Korkea äänestysprosentti on aktiivisuuden ja vahvuuden merkki. Ku­ka ottaisi vakavasti ammattiliiton, jon­ka vaa­leissa äänestysprosentti jää kovin alhaiseksi? Jos ensisijaisen terveydenhuollon asemaa ha­lutaan vahvistaa, sitä tulee vah­vistaa myös liiton sisällä. Se tapahtuu ainoastaan äänestämällä tähän ryhmään kuuluvaa ehdokasta.

Perusterveydenhuollon lääkä­rit pysyvät liitossa vakavasti otettavana ryhmänä, jos perusterveydenhuollossa toi­mivat ja sinne työhön tähtäävät lääkärit ää­nestävät aktiivisesti – vaalirenkaam­me lääkäreitä.

Arvosta työtäsi: Äänestä yleislääkäriä.

Arto Virtanen
GPF:n vaaliryhmän puheenjohtaja

PS. Primary Care -termistä: ajakaamme laajempaan käyttöön tämän käännöstä Ensisijainen terveydenhuolto. Sanoilla on voimaa.