Edunvalvonnan toimintasuunnitelma 2020

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin monipuolinen ja mielekäs työnkuva tulee säilyttää

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjärjestelmän, jotta työehtojen toteutumista ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. Luottamusmiesjärjestelmä tulee säilyttää riippumatta siitä, miten Sote aikanaan toteutetaan.

Yleislääkäreiden ammatinharjoittajuus tulee olla mahdollista Sote-uudistuksen toteuttamistavasta riippumatta. Terveyskeskuslääkäreiden sivutoiminen yksityisvastaanotto tulee olla jatkossakin mahdollista.

Toimintavuoden 2020 aikana keskustelu uudenmallisesta sote-uudistuksesta jatkuu ja osallistumme siihen aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme esillä perusterveydenhuollon riittävää resursointia. Terveysasemien vastaanottotoimintaan tarvitaan sitova hoitotakuu, jonka myötä terveyskeskusten virkamäärää joudutaan lisäämään huomattavasti nykyisestä. Tämän myötä on mahdollista saada terveydenhuolto toimimaan kunnolla.

Osallistumme edelleen aktiivisesti SLL:n yksityissektorijaoksen toimintaan. Jaoksen tavoitteena on parantaa ja kehittää yksityissektorin edunvalvontaa. Tavoitteena on neuvotella myös yksityissektorille valtakunnallinen työehtosopimus, missä työsuhteen ehdoista on sovittu valmiiksi lain minimiehtoja paremmin.

Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen kehitykseen sekä kevään aikana käytäviin virkaehtosopimusneuvotteluihin. Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 asti. Tavoitteena on kehittää lääkärisopimuksen määräyksiä niin, että ne tukevat sitoutumista ja pitkiä potilas-lääkärisuhteita. Tavoitteena on osaamisesta palkitseva ja kannustava virkaehtosopimus, joka painottuu tasaisemmin koko työuran ajalle.

Tavoitteena on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, missä koulutuksella ja kokemuksella on oltava asianmukainen painoarvo. Sopimukseen alustavasti pohditun suoriteosan tulee olla riittävän kannustava. Kannuste tarvitaan myös hoidon jatkuvuudelle. Iltaan ja viikonloppuihin suunnitellun kiirevastaanoton korvauksena tulee olla päivystyskertoimet tuntikorvaukseen sekä korotetut suoritepalkkiot.

Terveyskeskuslääkärin virkoihin tulee olla vaatimuksena yleislääketieteen erikoislääkäri tai siirtymävaiheen ajan kokenut yleislääkäri. Tarvitaan lisäksi erilliset koulutusvirat, jotta juniori/seniorisuhde saadaan asianmukaiseen kuntoon. Puolet terveysaseman lääkäreistä tulee olla kokeneita yleislääkäreitä. Ohjaajalääkärin korvaus sekä yliopiston vaatimukset ohjaajalääkärin koulutuksesta, ohjauksen määrästä sekä ohjattavien määrästä/ohjaaja tulee saada kirjatuksi virkaehtosopimukseen. Tarvitaan myös kirjaus lääkäreiden riittävälle sijaistamiselle yli viikon lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisempään työpisteeseen määrätylle voidaan maksaa vaativan työpaikan lisää. Toisessa työpisteessä työskentely on lisääntynyt. Pidempi matka-aika muualle kuin ensisijaiseen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän rahakorvauksen lisäksi ainakin osa työmatkaa tulisi huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin, että valtakunnallisiin päättäjiin. Tulevan toimintavuoden ajan yhdistyksemme puheenjohtaja toimii edelleen Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen puheenjohtajana ja neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edunvalvontajaoksessa meitä edustaa kaksi muuta yhdistyksemme jäsentä.