Edunvalvonnan toimintasuunnitelma 2019

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin monipuolinen ja mielekäs työnkuva tulee säilyttää.

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjärjestelmän, jotta työehtojen toteutumista ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. Luottamusmiesjärjestelmä tulee säilyttää riippumatta siitä, miten sote aikanaan toteutetaan. Luottamusmiesvaalit kaudelle 1.8.19 – 31.7.21 pidetään tänä keväänä. Yhdistys kannustaa kollegoita ryhtymään luottamusmieheksi ja seuraa luottamusmiespaikkojen täyttymistä eri alueilla.

Yleislääkäreiden ammatinharjoittajuus tulee olla mahdollista sote-uudistuksen toteuttamistavasta riippumatta. Terveyskeskuslääkäreiden sivutoiminen yksityisvastaanotto tulee olla jatkossakin mahdollista.

Toimintavuoden 2019 aikana keskustelu uuden mallisesta sote-uudistuksesta jatkuu ja osallistumme siihen aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme esillä perusterveydenhuollon riittävää resursointia. Terveysasemien vastaanottotoimintaan tarvitaan sitova hoitotakuu, jonka myötä terveyskeskusten virkamäärää joudutaan lisäämään huomattavasti nykyisestä. Tämän myötä on mahdollista saada terveydenhuolto toimimaan kunnolla.

Osallistumme aktiivisesti 13.12.18 perustettuun SLL:n yksityissektorijaoksen toimintaan. Jaoksen tavoitteena on parantaa ja kehittää yksityissektorin edunvalvontaa. Tavoitteena on neuvotella myös yksityissektorille valtakunnallinen työehtosopimus, missä työsuhteen ehdoista on sovittu valmiiksi lain minimiehtoja paremmin.

Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen kehitykseen ja virkaehtosopimusneuvotteluihin. Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 31.3.2020 asti. Tavoitteena on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, missä koulutuksella ja kokemuksella on oltava asianmukainen painoarvo. Sopimukseen alustavasti pohditun suoriteosan tulee olla riittävän kannustava. Kannuste tarvitaan myös hoidon jatkuvuudelle. Iltaan ja viikonloppuihin suunnitellun kiirevastaanoton korvauksena tulee olla päivystyskertoimet tuntikorvaukseen ja korotetut käyntipalkkiot.

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisempään työpisteeseen määrätylle voidaan maksaa vaativan työpaikan lisää. Toisessa työpisteessä työskentely on lisääntynyt. Matka-aika muualle kuin ensisijaiseen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän rahakorvauksen lisäksi työmatka tulee huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin, että valtakunnallisiin päättäjiin. Tulevan toimintavuoden ajan yhdistyksemme puheenjohtaja toimii edelleen Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen puheenjohtajana ja neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edunvalvontajaoksen jäsenistä kolme on hallituksemme jäseniä.