Edunvalvonnan toimintasuunnitelma 2021

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaa­tivuuden mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin työnkuva tulee säilyttää monipuolisena ja siten mielekkäänä.

Toimintavuoden 2021 aikana keskustelu uudenmallisesta sote-uudistuksesta jatkuu edelleen, ja osallistumme siihen aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme esillä perusterveydenhuollon riittävää resursointia. Terveysasemien vastaanottotoimintaan tarvitaan lääkärin vastaanottoa koskeva sitova hoitotakuu sekä määritelmä tarvittavasta lääkärimäärästä asukasta kohden. Terveyskeskusten virkamäärää tulee lisätä huomattavasti nykyisestä, jotta työmäärä pysyy kohtuullisena ja terveyskeskustyö houkuttavana.

Lääkärin ammattitaitoa ja aikaa ei tule käyttää työhön, jossa sitä ei tarvita. Ne tehtävät tulisi siirtää niihin koulutetuille ammattilaisille, esimerkiksi siihen lisäkoulutetuille perushoitajille.
Yleislääkärien ammatinharjoittajuus tulee olla mah­dol­lista sote-uudistuksen toteuttamistavasta riippumatta. Terveyskeskuslääkärien sivutoimisen yksityisvastaanoton tulee olla jatkossakin mahdollista.

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjärjestelmän, jotta työehtojen toteutumista ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. Luottamusmiesjärjestelmä tulee säilyttää riippumatta siitä, miten sote aikanaan toteutetaan.

Terveyskeskuslääkärin virkoihin tulee olla vaatimuksena yleislääketieteen erikoislääkäri tai siirtymävaiheen ajan kokenut yleislääkäri. Lisäksi tarvitaan erilliset koulutusvirat, jotta juniori/seniorisuhde saadaan asianmukaiseen kuntoon. Vähintään puolen terveysaseman lääkäreistä tu­lee olla kokeneita yleislääkäreitä tai erikoislääkäreitä. Ohjaajalääkärin korvaus sekä yliopiston vaatimukset ohjaa­jalääkärin koulutuksesta, ohjauksen määrästä sekä ohjattavien määrästä per ohjaaja tulee saada kirjatuksi virkaehtosopimukseen. Tarvitaan myös kirjaus lääkärien riittävälle sijaistamiselle yli viikon lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen kehitykseen. Virkaehtosopimusneuvottelut jatkuvat ja palkkausjärjestelmän uudistus etenee. Nykyinen Lääkärisopimus on voimassa 28.2.2022 asti. Tavoitteena on kehittää lääkärisopimuksen määräyksiä niin, että ne tukevat sitoutumista ja pitkiä potilas-lääkärisuhteita. Tavoitteena on osaamisesta palkitseva ja kannustava virka­ehtosopimus, joka painottuu tasaisemmin koko työuran ajalle. 1.4.2021 paikallisesti jaettavan kertaerän ja niin ikään järjestelyvaraerän avulla voimaan tuleva uusi hinnoittelutunnus Erikoislääkärin vaativat tehtävät sekä kokeneen yleislääkärin vaativamman tehtäväkuvan huomioiminen palkassa ovat hyvä alku tulevalle palkkausjärjestelmän uudistukselle.

Tavoitteena meillä on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, jossa koulutuksella ja kokemuksella on oltava asianmukainen painoarvo. Sopimukseen alustavasti pohditun nykyiset toimenpiteet korvaavan suoriteosan tulee olla riittävän kannustava ja toimia myös kaikissa etäkontakteissa tasapuolisesti. Suoritteena olisi asian hoito riippumatta siitä, tapahtuuko se vastaanotolla, puhelimessa vai konsultaationa. Korvaus maksettaisiin suoritteen vaativuuden mukaisesti, tasoja olisi 4–6. Kannuste tarvitaan myös hoidon jatkuvuudelle.

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisempään työpisteeseen määrätylle voidaan maksaa vaativan työpaikan lisää. Toisessa työpisteessä työskentely on lisääntynyt. Pidempi matka- aika muualle kuin ensisijaiseen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän rahakorvauksen lisäksi ainakin osa työmatkaa tulisi huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa ja vaiku­tam­me suoraan sekä paikallisiin että valtakunnallisiin päättä­jiin. Tulevan toimintavuoden ajan yhdistyksem­me pu­heen­johtaja toimii edelleen Lääkäriliiton edun­valvontajaok­sen puheenjohtajana ja neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edunvalvontajaoksessa meitä edustaa kolme muuta yhdistyksemme jäsentä.