Hallituksen kokous 27.11.2013

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Lääkäriliiton edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Keskusteltiin THL:n mallista, jonka mukaan alueet olisivat suurempia, rahoitusmalli olisi
yhdestä kanavasta ja palvelun tuottaja voisi olla joko yksityinen tai julkinen. Päätettiin, että
THL:n mallista voidaan keskustella lisää Luostolla ryhmätyömuodossa, jos malli ei "kiinnity"
ennen sitä. 

Keskusteltiin myös syntyneestä sopimuksesta ja paheksuttiin liiton päätöstä rahan siirrosta
liitteiden välillä. Todettiin, että uudessa päivystyspalkkauksessa on sekä voittajia että häviäjiä.
Työsopimuslain muutoksen takia karenssin poistuminen lomalla sairastuessa kirjattiin uuteen
sopimukseen. 

Pohdittiin, miten toimenpidepalkkioiden käy jatkossa, koska KT:llä on halu puuttua asiaan.
Päätettiin, että eva/terpo jatkotyöstää jäsenkyselyä, jossa tiedusteltaisiin
toimenpidepalkkioiden rahallista merkitystä palkkauksessa sekä perusterveydenhuollossa
työskentelevien tyytymättömyyttä /tyytyväisyyttä työskentelyolosuhteisiinsa. 

Päätettiin keskustella THL:n mallista ja uudesta sopimuksesta aluetoimikuntien ja hallituksen
yhteiskokouksessa.      
  

Järjestötoiminta

Aluetoimikuntien kokousmuistiot: Satakunta, Seinäjoki-Vaasa
Merkittiin kokousmuistiot tiedoksi. Keskusteltiin myös, että aluetoimikuntien järjestäessä
koulutusta alueellaan se voi käyttää yhdistyksen nimeä markkinoinnissa.

Jäsenet
Hyväksyttiin uudet jäsenet ja vahvistettiin eronneet. 

Lääkäriliiton järjestötoiminta
Liiton toimielimissä on jäsenyydet katkolla. Tilintarkastuskomiteassa on puheenjohtajana
toiminut Klas Winell, hänen ja muun kokoonpanon halutaan jatkavan. 

Luottamusneuvosto, joka käsittelee kollegoiden välisiä ristiriitoja, jatkanee entiselle kokoonpanolla. Yhdistyksen jäsenistä Kanerva ja Salmenpohja kuuluvat neuvostoon.

Lääkäreiden työttömyyskassan pj Murtonen ei ole enää käytettävissä. Murtonen on toiminut myös GPF:n toiminnantarkastajana ja ilmoittanut, ettei ole käytettävissä siihenkään. Päätettiin kysyä Mikko Valkosta. 

Lääkäriliiton tilintarkastajina jatkavat entiset KPMG:n tarkastajat.

Hallituksessa puheenjohtaja Niemelä on lopettamassa ja hänen tilalleen ollaan ehdottamassa Tuula Rajaniemeä. Myös meidän edustajamme hallituksessa, varapuheenjohtaja Helena Nukari on lopettamassa. Päätettiin ehdottaa Nukarin tilalle varapuheenjohtajaksi Ulla Palmua. Valinnat hallituksen puheenjohtajiksi ja hallituksen jäseniksi tekee Liiton valtuuskunta, joka kokoontuu 13.-14.12.2013.

Lausunnot
Merkittiin tiedoksi, että Röning oli antanut lausunnon Osteoporoosin Käypähoito suosituksesta.
   

Julkaisutoiminta 

Päätettiin, että tieteellisen neuvottelukunnan kokoonpanoon kuuluu yleislääketieteen
professori jokaisesta lääketieteellisestä tiedekunnasta. Mikäli eläkkeellä olevat professorit
haluavat osallistua neuvottelukunnan kokouksiin, voivat he osallistua niihin omalla
kustannuksellaan. 

Päätettiin mediakortin hinnat ilmoituksille ja lisättiin neljäsosasivun ilmoitus, jonka hinnaksi päätettiin
900 euroa.

Evo-piste järjestelmä on poistunut ja sen tilalle on tullut yliopistojen julkaisufoorumi. Lehden
tieteellinen toimittaja Sirkka-Liisa Kivelä työskentelee saadakseen Yleislääkäri-lehden
foorumiin. 

Suomen yleislääketieteen yhdistyksen ehdotukseen lehtiyhteistyöstä, päätettiin valtuuttaa
puheenjohtaja jatkamaan neuvotteluita seuraavilla valtuuksilla: SYLY vastaisi 1/3
kustannuksista ja 1/3 lehdestä mutta koko lehden toimitus olisi kuitenkin meillä. Sopimus olisi
määräaikainen.   


Koulutusasiat 

GPF:n koulutusasiat
Merkittiin tiedoksi, että kevätkoulutustapahtuma on 10.-12.4.2014.

Yhteisiä Yleislääketieteen- ja Yleislääkäripäiviä on vuosien varrella
järjestetty kahdesti, yleensä ne on järjestetty erikseen loka-marraskuussa.
Yhteiset päivät nähdään molemmissa yhdistyksissä (GPF ja SYLY) hyvänä asiana
ja nyt päätettiin, että Helsingin ollessa tieteen päivien vetovastuussa
päivät järjestettäisiin yksinä yhteisinä päivinä. 

Päätettiin, että ehdotus sopii seuraavilla reunaehdoilla: taloudellinen vastuu päivien järjestelyistä on GPF:llä, SYLY järjestää oman linjan päiville. Päiville järjestetään kaksi Key Note luentoa. Päätettiin jatkaa asian työstämistä.
    

Muut kokousraportit liittyen Lääkäriliiton toimintaan 

Liiton hallituksessa oli käsitelty seuraavia asioita:
Jäsenmaksut pysyvät ennallaan vuonna 2014, valtuuskunta kutsutaan koolle 13.-14.12.2013, liiton eettiset ohjeet tullaan uudistamaan ja hyväksyttiin kollegiaalisuusohjeet. Lääkärisopimuksen yleiskirjettä valmistellaan ja tärkeää on korostaa, ettei lääkärisopimuksella ole tarkoitus purkaa paikallisia päivystyssopimuksia. Tulevana vuonna käynnistetään autonomiahanke, johon tulee kuulumaan kaksi jäsentä hallituksesta ja valtuuskunnasta sekä yksi professio-jäsen ja yksi jäsen liitosta.
     

Muut asiat ja tiedoksi

Seuraavat kokoukset
Merkittiin tiedoksi, että seuraavat kokoukset ovat 8.1.2014 ja Luoston kokous 13.-16.3.2014.