Hallituksen kokous 14.3.2014

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka 

GPF:n edunvalvonta- ja terveyspoliittiset asiat
Käytiin läpi yhdistyksen toiminnan vuosikello. Keskusteltiin kokouskäytännöistä ja päätettiin, että hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätetään edunvalvontaryhmän ja terveyspoliittisen ryhmän kokoonpanot ja kokousajat. Päätettiin myös, että ryhmät kokoontuvat erikseen.

Lääkäriliiton edunvalvonta- ja terveyspoliittiset asiat
Liiton edunvalvontajaokseen yhdistyksestä valittiin Palmu ja Salmio. Jaoksen kokouksessa 13.2. oli keskusteltu työajan laajentamisesta klo 08-16 ulkopuolelle. Liitto aikoo tehdä aiheesta kyselyn jäsenistölleen. Vaarana on, että viikkotyöaika saattaisi muuttua 38 ? tunnin mittaiseksi, jolloin iltakorvauksen saaminen olisi epätodennäköistä. Lääkäriliitto on kirjannut 4.11.1996, että jos joku työnantaja sijoittaa työtä klo 08-16 ulkopuolelle, niin liitto asettaa ko. työnantajan hakusaartoon. Vähäinen tai vapaaehtoinen sijoittaminen ei aiheuta saartoa. GPF:n hallitus on liiton kirjauksen kannalla.

Terveyspoliittisessa jaoksessa Palmu toimii puheenjohtajana ja kokouksessa oli käsitelty valtionosuuksien jakautumista kuntiin ja käänteistä hoitomallia.

Perusterveydenhuollon jaos on edistynyt vision ja raportin laadinnassa. Visio on kuitenkin niin kantaa ottava, että sen julkaiseminen on epävarmaa. 

Lääkäripäivystystyöryhmässä oli käsitelty loppuraporttia.
   
Tampereen edunvalvontavaliokunnassa oli puhuttanut Tampereella ylihoitajan nimittäminen johtotehtävin.


Talous (tulos ja talousarvio)

Käytiin läpi tulos vuodelta 2013 ja talousarvio vuodelle 2014. Päätettiin esittää ne yhdistyksen kokoukselle.


Järjestötoiminta

Käytiin läpi toimintakertomus ja toimintasuunnitelma ja tehtiin niihin korjaukset. Päätettiin, että toimisto kirjoittaa ne puhtaaksi ja lähettää ne vielä hallitukselle sähköpostilla.

Jäsenasiat
Hyväksyttiin uudet jäsenet ja vahvistettiin eronpyynnöt.

Aluetoimikuntien muistiot
Varsinais-Suomen aluetoimikunnan kokouksissa oli keskusteltu mm. KanTa -arkistosta ja e-reseptistä. Turussa on ongelmia lääkärien aseman suhteen, johtamisongelmat koettiin merkittäviksi.

Helsingissä on oma paikallis-VES, jossa merkittävin muutos liittyi käyntipalkkioihin, jotka koskevat nyt myös kandeja. 

Espoosta saatiin suullinen raportti. Pääkaupunkiseudulle on nyt saatu yhteinen paikallisosasto, jonka perustamiskokous oli 11.3. Paikallisosastossa on laaja kokoonpano mm. Espoosta, Helsingistä, Uudeltamaalta ja HUS:sta.
 
Lausunnot
Hengitysvajaus, Leikkausta edeltävä hoito, Alahengitystie-infektiot, Keuhkoahtautumatauti
Merkittiin annetut lausunnot tiedoksi.

Vuosikokousasiat
Merkittiin tiedoksi, että erovuoroisista Kuismanen ei ole enää käytettävissä ja että Lapin aluetoimikunta on ehdottanut hänen tilalleen Outi Pohjolaa. Ahonen ja Nukari ovat valmiita jatkamaan, jos muita ehdotuksia ei tule. Muut erovuoroiset ovat valmiita jatkamaan.

Merkittiin tiedoksi, että sääntömuutos on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Päätettiin esittää yhdistyksen kokoukselle, että jäsenmaksua korotettaisiin 85 euroon ja eläkeläisten jäsenmaksu olisi 50 euroa, joka on saman suuruinen kuin Yleislääkäri-lehden vuositilausmaksu.

Päätettiin, että Annaniemi selvittää, olisiko mahdollista siirtyä kahden vuosikokouksen malliin. Jos sääntömuutokseen päädytään, samalla tulisi harkita, onko GPF:n jäsenyyden edellytyksenä oleva liiton jäsenyys välttämätöntä, samoin, riittäisikö vuosikokouksista ilmoittamiseen ilmoitus vain omassa lehdessä.
Matka-apurahahakemus
Päätettiin olla jakamatta matka-apurahaa.

Lääkäriliiton järjestöasiat 
Lääkäriliiton hallituksen kokous oli ollut järjestäytymiskokous. Nukari valittiin talousvaliokuntaan ja Palmu edustamaan UEMO:oon. Kokouksessa oli ollut Olli Virtanen kouluttamassa hallitustyöskentelyyn, lisäksi kokouksessa oli keskusteltu liiton tavoitteista. 

Professiojaoksessa oli ollut Lääketeollisuusyhdistyksen edustaja kertomassa uusista säännöistä, joiden mukaan lääkeyritys ei saa jakaa lääkäreille mitään henkilökohtaisia välineitä. Lisäksi laaditaan rekisteri, johon merkitään kaikki kongressimatkat, joihin lääkäri on osallistunut. Lääkärin nimen saa lisätä rekisteriin ainoastaan lääkärin suostumuksella. Liiton suositus on, että lääkärit sallisivat nimensä julkaisemisen rekisterissä.

Pidettiin tärkeänä elvyttää yhteistyötä yleislääketieteen alaosaston kanssa ja osallistua sen kokouksiin.
   

Koulutus

GPF:n koulutusasiat
Kevään koulutustapahtuman ohjelma on laadittu ja suurta osallistujamäärää toivotaan. Yleislääkäripäivien 2014 valmistelu on käynnissä ja ohjelma olisi tarkoitus saada valmiiksi toukokuun loppuun mennessä.

Ei pidetty realistisena vaatimusta, että virkaan nimittämisen edellytyksenä olisi yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyys. Päätettiin, että aiheesta ei tehdä sessiota Lääkäripäiville.

Matkailulääketieteen erityispätevyys
Päätettiin, että Kuismanen lausuu aiheesta ja laittaa sähköpostilla lausunnon muille hallituksen jäsenille.

Lääkäripäivien 2015 ohjelmaehdotukset
Merkittiin tiedoksi.


Julkaisutoiminta

Keskusteltiin Yleislääkäri-lehden alkuvuonna piristyneestä ilmoitusmyynnistä ja levikin tarkistamisesta. Päätettiin, että talousryhmä jatkaa levikin tarkistamista ja tekee hallitukselle esityksen.


Seuraavat kokoukset

Päätettiin pitää seuraava kokous Helsingissä 23.5. klo 18.