Hallituksen kokous 8.6.2013

Ennen kokouksen avausta tehtiin esittelykierros, koska uusi hallituksen jäsen Kerkko Rantanen oli ensimmäistä kertaa kokouksessa samoin kuin uusi ilmoitusvastaava Visa Salojärvi.


Järjestötoiminta

Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Ulla Palmu.

GPF:n hallituksen ryhmien asettaminen:

Talousryhmä pysyy ennallaan.

Koulutusryhmästä jää pois Anne Sandström. Hänen tilalleen ei valita ketään, mutta hallitus päätti auttaa Yleislääkäripäivien sessioiden puheenjohtajuusvuoroissa.

Toimituskunnasta jäävät pois Anne Sandström ja Juha Ahonen, tilalle tulevat Kerkko Rantanen ja Visa Salojärvi.

Edunvalvontaryhmä pysyy ennallaan.

Terveyspoliittisesta ryhmästä jäävät pois Virpi Kuismanen ja Jussi Saarnisto. Tilalle valittiin Pirkko Miettinen ja Kerkko Rantanen.

 

Yleislääkäri-lehden tieteellinen toimittaja ja tieteellinen neuvottelukunta:

Päätettiin valita tieteelliseksi toimittajaksi Sirkka-Liisa Kivelä, joka on lupautunut tehtävään vielä vuodeksi. Tieteellisessä neuvottelukunnassa ja toimituskunnassa tulee miettiä, kuka olisi seuraava tieteellinen toimittaja.

 

Alueellinen toiminta, aluetoimikuntien kokoonpanojen vahvistaminen:

Toimistolle ei ole tullut ilmoituksia muutoksista aluetoimikuntien kokoonpanoista, joita hallitus ei olisi jo vahvistanut. Päätettiin vahvistaa aluetoimikuntien entiset kokoonpanot.

 

Aluetoimikuntien kokousmuistiot:

Helsinki

Merkittiin tiedoksi, että Helsingin aluelääkäriyhdistys toimii myös liiton paikallisosastona.

Lääkäriliitossa on nähty ongelmallisena se, että tähän paikallisosastoon voivat kuulua vain Helsingin aluelääkäriyhdistyksen jäsenet. Lääkäriliitossa selvitetään tämän vuoden aikana ala- ja paikallisosastojen tilanne.  

 

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen kokouksessa oli keskusteltu erityisesti sote-uudistuksesta. Erityisen tärkeää on huolehtia lääkäreiden edunvalvonnasta kokonaisuuden ja toiminnan järjestämisen lisäksi.

  

Jäsenasiat:

Vahvistettiin eroilmoitukset ja hyväksyttiin uudet jäsenet. 

 

Julkaisutoiminta 

Lääkäriliitto on jälleen lähestynyt lausunnonantajayhdistyksiä lehtiyhteistyön tiimoilta. Yleislääkäri-lehden itsenäisyyttä ja riippumattomuutta pidettiin tärkeänä yhdistyksen identiteetin kannalta. Markkinatilanteen vuoksi säästötoimet ovat kuitenkin välttämättömiä. Jatkossa osa lehden numeroista tullaan yhdistämään kaksoisnumeroiksi. Lääkärilehden liitteeksi emme yhdistyslehteämme halua laittaa. Päätettiin esittää Lääkärimedioille, että se voisi hankkia työkalun, jota lausunnonantajayhdistykset voisivat käyttää verkkojulkaisun tekemiseen.

Päätettiin valtuuttaa talousryhmä esittämään Suomen Yleislääketieteen yhdistykselle, että se voisi tukea Yleislääkäri-lehteä, koska lehti vastaa laajasti yleislääketieteen tieteellisistä artikkeleista ja lehti toimii yhdistysten yhteisellä asialla.       

 

Koulutusasiat

Virtanen raportoi, että muutamia luennoitsijoita lukuun ottamatta Yleislääkäripäivien ohjelma on valmis.

Kevätkoulutuspäiville osallistui 60 osallistujaa. Ohjelmaa pidettiin onnistuneena.

 

Edunvalvonta ja terveyspolitiikka

Päätettiin käydä läpi Lääkäriliiton tavoitekysely neuvottelukierrokselle 2014 -kysymykset ja että EvaTerpo-ryhmä jatkokäsittelee kysymykset tarkemmin seuraavaan hallituksen kokoukseen. Kohtuullisen yksimielisiä oltiin siitä, että päivystyksen aktiivityön korvausmääräykset voitaisiin yhtenäistää liitteissä 1 ja 3 aikaperusteisiksi. Päivystysajan korvausjärjestelmän yksinkertaistamista kustannusneutraalisti tulee EvaTerpon ja kaikkien hallituksen jäsenten miettiä seuraavaan kokoukseen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena pidettiin sitä, että lääkärin tulee tehtävästä riippumatta aina kuulua lääkärisopimuksen piiriin.

Päätettiin, että Perusterveydenhuollon tulevaisuus -seminaariin 6.-7.9.2013 osallistuvat Virtanen, Palmu, Kujansuu ja Nissinen-Paatsamala. Pohjana seminaarissa tullaan käyttämään Terveyspoliittisen jaoksen alatyöryhmän väliraporttia: Perustason terveydenhuollon uudet tuotantomallit.

 

Raportit SLL:n valtuuskunnan, hallituksen ja valiokuntien sekä muista kokouksista

Nukari raportoi, että Lääkäriliiton hallitus on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää jäsenilleen ottamansa vastuuvakuutuksen kattavuutta ja mahdollisia rajoituksia.

Potilaskokemustyöryhmään on valittu Virtanen. Työryhmän tarkoituksena on selvittää miten laatua arvioitaisiin ja mitattaisiin.

Liitto on antanut myös lausunnon hoitajareseptiä koskevaan pyyntöön.

            

Muut asiat, tiedoksi ja seuraavat kokoukset

Saarnisto raportoi, että Tampereen Lääkäripäivät pidetään 19.-20.3.2014.

Seuraavien kokoukset: 23.8. Tampere, 4.10. Helsinki, 27.11. Helsinki ja 14.-15.3.2014 Luosto.

Lisäksi pidetään kokous Lääkäripäivien aikaan Helsingissä.