Onko nykyisessä päivystystoiminnan keskittämisessä mitään järkeä?

Vastaus kysymykseen: ei, eikä etenkään koti- ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden kannalta.

Päivystystoiminnan keskittämisen myötä myös ambulanssipotilaiden hoitaminen on keskitetty, ainakin Porin seudulla, yhteispäivystykseen. Tämä on hyvä asia todellisten hätätilapotilaiden osalta, mutta huono niiden vanhusten osalta, jotka päätyvät päivystykseen turhaan. Toisaalta niiden vanhusten hoito viivästyy tai ajautuu väärille urille, joilla perussairaudet, lääkitys ja toimintakyky altistavat terveydentilan äkilliselle romahtamiselle.

Ensihoitopalvelun tehtävistä noin 5 % on todellisia hätätilapotilaita. D- eli kiireettömiä kuljetuksia on noin kolmannes, ja kuljettamatta jätetään noin kolmannes (Satakunnan pelastuslaitoksen Porin yksikön ensihoitotehtävät vuonna 2018). Suu­rin osa D-kiireellisyydellä kuljetetuista ja kuljettamatta jätetyistä on vanhuksia.

Ensihoitajat ja ensihoitolääkärit koulutetaan hätätilapoti­laan hoitamiseen, hälytysajoon ja henkeä pelastaviin toimen­piteisiin, ja näitä he myös haluavat tehdä. He eivät ole orien­toi­tuneet, eikä heillä välttämättä ole osaamistakaan, monisairaan vanhuksen yleistilan laskun selvittelyyn. Ainakaan Sata­kun­nassa ei ensihoidolla ole käytössä potilastietojärjestelmää, jo­ten tehtävälle mennään aina ”säkki päässä” tietämättä potilaan taustoja. Jos kotihoito ei ehdi jäädä tietoja antamaan tai omainen ei ole paikalla ja anamneesi otetaan muistisairaalta itseltään, jätetään vanhus kuljettamatta tai kuljetetaan varmuuden vuoksi päivystykseen.

Päivystykseen varmuuden vuoksi kuljettaminen ei tilannetta paranna, voi jopa pahentaa. Ruuhkaisessa yhteispäivystyksessä ei ehditä perehtyä potilaan taustatietoihin, perussai­rauksiin ja lääkityksiin, vaikka ne potilastietojärjestelmästä löytyisivätkin. Lopputuloksena voi olla joko pääsylippu kaikkiin laitteisiin, erinäisiä sattuma- ja vanhoja löydöksiä, joita ruvetaan hoitamaan, tai positiivinen pissa, johon aloitetaan antibiootti. Tietysti suonensisäinen, jos vanhus on vähän sekava tai väsynyt.

Toinen kriittinen ryhmä ovat kotona asuvat vanhukset, joille tulee jokin akuutti ongelma, esimerkiksi korkea kuume tai oksennus-ripulitauti. Yksin asuva kuumeinen vanhus, munuaisten ja sydämen vajaatoiminta, metformiini ja ACE-estäjä lääkelistalla – tällaisista potilaista ensihoito usein konsultoi, voi­siko antaa Buranaa ja jättää kotiin. Ei voi!

Erityisesti varmuuden vuoksi ”yleistilan laskun” takia päi­vystykseen kuljetettujen vanhusten hoidossa yleislääkäri olisi kultaakin kalliimpi. Kokenut yleislääkäri on paras asiantuntija kokonaisuuden selvittelyssä; yleistilan laskun ja kotona pär­jää­mättömyyden syy selviää usein vasta asioita penkomalla. Yleislääkäri (huom! ei keikkalainen kaukaa) myös ymmärtää parhaiten koti- ja ympärivuorokautisen hoidon toimintaympäristön.

Mutta – vaikka vanhuksen vointi olisi hyvä, pitäisi myös tunnistaa ne vanhukset, joiden vointi saattaa perussai­rauksien ja lääkitysten takia romahtaa ilman ripeää toimintaa. Moni­sai­raan, akuutisti sairastuneen vanhuksen pitäisi aina olla ensihoidossa ja päivystyksessä kiireellinen potilas, jonka oireisiin suhtaudutaan suurella vakavuudella. Tähän yleislääkäri ei saa riittäviä valmiuksia virka-aikaista kiirevastaanottoa tekemällä, vaan se vaatii työskentelyä oikeassa päivystyspisteessä.

Erityisesti vanhusten akuuttien ongelmien hoitamiseksi tarvitaan uusia toimintatapoja, jotta koti- ja ympärivuorokau­tisen hoidon asiakkaita ei turhaan kuljeteta päivystykseen vaan viedään tutkimukset ja hoidot potilaan luo. Erityisen tär­keää tämä on ympärivuorokautisen hoidon asukkaille, joille ruuhkaiseen yhteispäivystykseen siirto on raskas, eikä yleensä johda mihinkään parempaan.

Jos nyt kuitenkin soitto 112:een lähtee, pitäisi tehtävä pys­tyä välittämään koti- ja laitoshoidon asiantuntijoille, hoitaa potilas kotona tai ympärivuorokautisessa hoitoyksikössä, tai ottaa suoraan terveyskeskuksen vuodeosastolle.

Ai ei ole mahdollista? Kyllä on, me teemme sitä jo Porin perusturvan Akuutti kotikeskuksessa!

Katriina Lähteenmäki
Yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoislääkäri
Ylilääkäri, Porin perusturva, Akuutti kotikeskus