Oikeuksia ja velvollisuuksia

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilaan ja asiantuntijan asema ei ole lähtökohtaisesti tasavertainen. On väistämätöntä, että asiantuntijalla on erityisesti terveydenhuollossa koulutuksensa vuoksi enemmän tietoa lääketieteellisistä tosiasioista, käytännöistä ja mahdollisuuksista kuin potilaalla. Potilas on omien tapojensa, ajatustensa, asenteidensa, tavoitteidensa, mielipiteittensä ja toiveidensa asiantuntija.

Osittain tätä epätasapainoa korjaamaan on tehty laki potilaan oikeuksista. Se on tärkeä laki. Siinä määrätään muun muassa potilaalle oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon niiden voimavarojen rajoissa, jotka kulloinkin ovat terveydenhuollon käytettävissä. Hoidon on oltava laadultaan hyvää ja potilaan ihmisarvoa loukkaamatonta. Potilaan vakaumusta ja yksityisyyttä on kunnioitettava. Hoi­dossa huomioidaan hänen äidinkielensä, yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa.

Laissa on myös hoidon pääsyn ajankohtaa ja sen ilmoitta­mista koskevia määräyksiä. Potilaan on tarvittaessa saatava terveys- ja hoito- sekä kuntoutussuunnitelma tai selvitys terveydentilasta. Potilaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta hoidos­ta lukuun ottamatta tahdonvastaista hoitoa, ja tilalle on tarjottava mahdollisuuksien mukaan muuta lääketieteellisesti hy­väksyttyä hoitoa. Onpa siellä myös mainittu potilaan oikeudesta tehdä muistutus toimintayksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Tämä johtaja on lääkäri.

Oikeuksista puhuttaessa olisi hyvä puhua myös velvol­lisuuksista. Ne ovat samankaltainen sanapari kuin valta ja vas­tuu. Yleisessä keskustelussa on esitetty myös tiukkoja vaatimuksia potilaiden velvollisuuksista erityisesti koskien ennaltaehkäisyä ja lääkkeettömiä hoitomuotoja. Usein vaatimukset kohdistuvat sairauksiin, joissa ruokavalio tai liikunta näyttelevät merkittävää osaa, kuten aikuistyypin diabetes tai alkoho­lismi. Potilaat eivät ole kuitenkaan samalla viivalla näihin sairauksiin liittyen: perimällä, lapsuudessa opituilla tavoilla, kulttuurilla ja monella muulla tekijällä, johon on itse vaikea vaikuttaa, on iso merkitys.

Yhteiskunnassa on tapahtunut muutoksia suhtautumisessa esivaltaan. Ihmiset kokevat olevansa tasa-arvoisemmassa asemassa kuin aiemmin. Jopa konsumerismia saattaa esiintyä. On totuttu saamaan palvelua ja vaikuttamaan itse siihen, millaisia valintoja omien asioiden suhteen tehdään. Tulevassa valinnanvapauslaissa potilaan oikeutta valita hoitopaikka ja palveluiden tuottaja vielä lisätään. Sote-uudistuksessa toisaalta toivotaan potilaiden lisäävän omahoitoa, ja erilaisia sähköisiä palveluita tämän mahdollistamiseksi on suunnitteilla. Ihmiset voivat kirjata omia terveystietojaan jatkossa esimerkiksi Kanta-ar­kis­toon. Uudistukseen sisältyy toivomus, että ennaltaehkäisevien toimien, kuten ravitsemus ja liikunta, merkitys kasvaa jatkossa. Ikään kuin niiden merkityksestä ei nyt tarpeeksi muis­tu­tet­taisi. Onko näiden kirjausten tekeminen potilaan vel­vol­li­suus?

Ihmisten into tehdä kotimittauksia vaihtelee kovasti. Vas­taan­otolla kävijöissä voidaan erottaa muutamia ryhmiä. On ter­veitä, itseään ahdistukseen asti kaikilla mahdollisilla tavoil­la tarkkailevia intoilijoita. Löytyy ryhmä sairaita, tai ainakin kaikki mahdolliset riskitekijät omaavia henkilöitä, jotka eivät tunnu huolestuvan omasta terveydentilastaan lainkaan. Jos asetamme heidät ”koordinaatistoon” oikeuksien ja velvolli­suuk­sien suhteen, ensin mainitussa ryhmässä koetaan olevan paljon sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Toinen ryhmä on hajanainen, heillä ei tunnu juurikaan olevan velvollisuuksia, mutta osa kokee omaavansa kuitenkin paljon oikeuksia, ja osa on niidenkin suhteen piittaamaton.

Lääkkeettömien hoitojen onnistuminen on tärkeää. Hoi­don jatkuvuus tullee olemaan tässä olennaisessa osassa. Elä­män­tapamuutokset ovat usein vaikeita ja vaativat potilaan hyvää motivaatiota. Lailla ei sitä asiaa voi määrätä tai säätää. On vielä epäselvää, vaikuttaako valinnanvapauden mahdollisuus motivaatioon ja mihin suuntaan.

Tero Harjuntausta

P.S. Yleislääkärit ja yleislääketieteen erikoislääkärit saivat vaalivoiton! Suuri kiitos äänestäjille, vaalityötä tehneille ja tietysti ehdokkaiksi asettuneille. Yritämme olla luottamuksenne arvoisia.