Vetreä ja kehittyvä 100-vuotias

Suomen yleislääkärit GPF ry:n jäseniä yhdistää yleislääkäriys kollegan titteliä tai työpaikan seinien omistajaa katsomatta. Yleislääkäreitä löytyy monenlaisista työnkuvista. Jokainen heistä on tervetullut jäseneksi. Juhlavuotta viettävällä yhdistyksellämme on paljon tarjota.

Otteita yhdistyksen säännöistä:

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää sekä julkisessa että yksityisessä perusterveydenhuollossa työskentelevät lääkärit kollegiaaliseksi kokonaisuudeksi. Yhdistys valvoo jäsentensä yhteiskunnallisia ja yleisiä taloudellisia etuja. Lisäksi tavoitteena on parantaa jäsentensä ammattitaitoa, pätevyyttä ja vastuuntuntoa sekä parantaa perusterveydenhuollossa työskentelevien lääkärien toimintaedellytyksiä ja palkkausta sekä kehittää täydennyskoulutusta.

Yhdistys myötävaikuttaa perusterveydenhuollon kehittämiseen sekä väestön terveyden parantumiseen Suomessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisu­toimintaa, järjestää täydennyskoulutus-, kokous-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä tutustumismatkoja jäsenilleen, antaa lausuntoja ja tehdä esityksiä mm. Suomen Lääkäriliitolle ja viranomaisille. Yhdistys edustaa jäseniään suhteessa muihin ammatillisiin yhteenliittymiin valvoen jäsenistön etuja sekä ryhtyy lääkärikunnan yhteisiä pyrkimyksiä edistäviin toimenpiteisiin.

Säännöt ovat pysyneet hyvin ajan tasalla.

Yhdistyksellä on kaksi työnte­ki­jää: osa-aikainen pääsihteeri sekä toimistosihteeri, joka työs­kentelee puolet työajastaan Yleislääkäri-lehden toimitus­sih­teerinä. Heidän avullaan toi­min­nassamme on jatkuvuutta. Käytännössä työskentely tapah­tuu pääasiassa hallituksen, työryhmien, aluetoimikuntien, Yleislääkäri-lehden ja Yleis­lääkäripäivien sekä valtuuskuntaryhmän kautta.

Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Se päät­tää apurahojen saajat ja valitsee ehdokkaista Vuo­den yleislääkärin. Jokaisen kokouksen esityslistalla on aluetoimikuntien kokouspöytäkirjat sekä ryhmien kuulumiset. Vuosikokous on tavallisesti toukokuun kevätkoulutuspäivän yhteydessä, puheenjohtajavaali on joka vuosi, ja hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tuttu vuosikello järjestöaktiiveille.

Jokainen aktiivinen jäsen pääsee mukaan toimintaan. Halli­tus pyritään kokoamaan maantieteellisesti edustavaksi. Tärkeässä osassa hallituksen jäsenten valinnassa ovat aluetoimikunnat. GPF:n aluetoimikunnat yhdistävät alueidensa yleislääkäreitä, ja aluetoimikuntien välityksellä hallitus saa tietoa eri puolilta Suomea. Keskustelun aiheena ovat maakunnan perusterveydenhuollon lääkäreille ja toiminnalle tärkeät asiat, esimerkiksi edunvalvonta, terveyspolitiikka, työhyvinvointi, koulutukset ja perusterveydenhuollon resursointi.

Aluetoimikuntien ohella toiminnan kannalta tärkeässä roo­lissa ovat työryhmät. Koulutustyöryhmän vastuulla ovat marraskuiset Yleislääkäripäivät sekä toukokuun kevätkoulutus. Toimituskunta toimittaa Yleislääkäri-lehteä päätoimittajan ja toimitussihteerin johdolla. Edunvalvontaryhmä vastaa yleislää­kärien asioiden huomioinnista Lää­käriliiton ja työnantajien piirissä. Terveyspolitiikan ryhmä seuraa yhteiskunnal­lista keskustelua ja kehitystä huomioiden yleislääkäreiden int­ressit. Kaikkien ryhmien toimintaan otetaan jäseniä myös hal­lituksen ulkopuolelta.

Lääkäriliiton valtuuskunnassa meillä on vaaliliitto Suo­men yleislääketieteen yhdistyksen kanssa. Viime vaaleissa saim­me 11 paikkaa, jotka puo­lestaan toivat meille kaksi koko kauden ja yhden puolik­kaan kauden hallituspaikan liiton hal­litukseen. Yhdis­tyk­sem­me on Lääkäriliiton lausunnonantaja­järjestö, ja aktiivit jäse­nemme toimivat liiton eri jaoksis­sa, va­liokunnissa ja työryhmissä. Edunvalvonnallista työtä teh­dään kollegiaalisesti yhdessä NLY:n ja SELY:n kanssa ja ter­veys­politiikkaa myös seniorien kanssa.

Järjestötoiminta on antoisaa ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 100-vuotias yhdistyksem­me ei ole sammaloitunut. Olemme siis oikealla tiellä! Jatka­kaamme yhdessä työtämme kollegoiden hyväksi!

Pysykää terveinä!

Jaana Puhakka