Paljon tapahtuu nyt

Kirjoitan tätä kevään korvalla virkaehtosopimuk­sen vielä voimassaollessa. Tällä hetkellä vaikut­taa siltä, että neuvottelukeväästä tulee pitkä. Tuleva sopimus on viimeinen ennen hyvin­voin­tialueille siirtymistä. Odotukset ovat suuret: toiveissa olisi päästä alkuun terveyskeskuslääkärien palkkauksen kehittämisessä nykyisiä työnteon toimintamalleja tukevaksi. Toimenpidejärjestelmää olisi syytä uudistaa ja selkeyttää. Siihen käytössä oleva rahasumma tulee jakaa järkevämmin ja oikeudenmukaisemmin. Säännöllisen työajan sijoittelun kokeilusopimusta olisi hyvä jatkaa, korona on osin estänyt sen käytön. Käyttökokemuksia tarvitaan lisää. Palkkamallin tulee tukea toimintaa aikaa ja työelämän muutoksia seuraten.

Hyvinvointialueilla työt jatkuvat sote-uudistuksen edistä­miseksi. Siirtosopimuksia hahmotellaan, ja edunvalvonta on tarkkana niiden kanssa. Työntekijän oikeuksien ei pitäisi siirron yhteydessä muuttua. Tarvittaessa kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen. Neuvotteluissa tarkastelun kohteena on myös luottamusmiesjärjestelmä. Edunvalvontaa tarvitaan sote-uudistuksen jälkeenkin ja erityisesti nyt.

Lääkärikunta ja terveydenhuollon henkilöstö saavutti mer­kittävän määrän paikkoja aluevaaleissa. Hallintomalleja suunniteltaessa täytyy olla tark­ka­na. Terveydenhuoltolaki on edelleen voimassa, ja lääketieteellisen johtamisen tulee säi­lyä lääkärikunnalla. Tulkinta siitä, kuka kelpaa lautakuntiin ja hal­lituksiin, on nyt tarkastelussa. Äänestystulos osoittaa sel­keästi äänestäjien toivovan, että terveydenhuollossa vältettäi­siin politikointia ja päätöksenteossa suosittaisiin substanssi­asian­tuntemusta. Lääkäriliitto on ollut vahvasti uusien val­tuu­tet­tujen tukena nyt ja on jatkossakin.

Hoitotakuulainsäädäntö on eduskunnan päätettävänä vielä tänä keväänä. Käytännön toteutuksen onnistumiseen vaikuttaa suuresti työteon malli terveyskeskuksissa. Viikon hoitotakuu ei kata hoitosuunnitelman mukaisia käyntejä. Viikossa tulee päästä vastaanotolle uuden vaivan tai muuttuneen terveydentilan vuoksi. Hoidontarpeen arvio saattaa myös ohjata potilaan esimerkiksi fysioterapeutin suoravastaanotolle ja vasta sieltä tarvit­taessa lääkärille.

Lääkäriliiton selvityksen mukaan hieman alle puolet väes­töstä hakeutuisi sairastuessaan terveyskeskukseen hoitoon. Muut­tuuko tämä hoitotakuun myötä? Saman selvityksen mukaan terveyskeskuksessa asioineita edellisen vuoden aikana oli noin 60 % väestöstä. Kolmasosalla heistä oli ollut vai­keuk­sia päästä vastaanotolle pitkien odotusaikojen vuoksi. Hoi­toon­pääsyn ongelmien vuoksi 37 % vastanneista oli ainakin ajoittain hakeutunut yksityisten palvelujen piiriin. Hoitotakuu toi­si siis mahdollisesti heidät terveysasemien hoidettaviksi? Mi­ten tämä toteutetaan ilman kollegoiden lopullista uupumista?
Hoitotakuun onnistumisen tueksi tarvitsemme reilun tu­hat uutta terveyskeskuslääkärin virkaa. Virkojen avulla olisi mahdollista toteuttaa omalääkärimalli – työparin tai tiimin muodossa, jokaiselle alueelle parhaiten sopivalla tavalla. Hoi­donjatkuvuus nousisi ja kuolleisuus laskisi.

Yhdistyksemme on mukana tukemassa Duodecimin Hyvä käytäntö -suositusta perusterveydenhuollon toimintamalleista. Olemme olleet myös mukana edistämässä hoidonjatkuvuu­den mittarihankkeita. Lupauksia on saatu siitä, että hoidonjatku­vuus olisi tulossa mukaan kansallisiin mittaristoihin. Hoi­to­takuusta lausuimme STM:n lausuntokierroksella. Liiton toiminnassa hallituksen, jaosten ja työryhmien kautta pyrimme vaikuttamaan kaikkiin näihin asioihin. Tällä hetkellä tapahtuu paljon ja monella eri rintamalla. Ilahduttavaa on yhtei­nen halu pelastaa perusterveydenhuolto. Ehdotukset toteutuksen keinoiksi ovat monenlaisia. Haluamme tarjota asiantuntemustamme kaikilla rintamilla tämän pelastusoperaation onnistumiseksi.

Terveyskeskuksiin tulisi saada sekä veto- että pitovoimaa. Uskon vakaasti, että parhaiten tämä onnistuisi meitä kuuntelemalla. Yleislääkäriys on niin monipuolista, että joukostamme löytyy asiantuntijoita tähän urakkaan ministeriöstä terveyskeskuslääkäräreihin sekä järjestötyöhön. Yleislääkärit kyllä korjaavat kivijalan kunhan meille annetaan siihen mahdollisuus.

Jaana Puhakka

PS. Ilmoittautuminen 25.5. kevätkoulutukseen alkaa lähipäivinä. Muistathan ilmoittautua!