Luottamusmiestyötä ei tarvitse osata etukäteen

Valtuuskuntavaalien tulos oli osaltamme upea, oli mukavaa juhlistaa voittoa kanssanne Yleis­lää­käri­päivillä. Mutta lisää vaaleja on tulossa, eikä aktiivisuus saisi hiipua!

Eduskuntavaalit ovat pian ja kollegoita on mukana sekä vaaleissa että vaalityössä. Lääkäriliiton eduskuntavaalitavoitteissa ei perusterveydenhuollon ahdinkoa nostettu erityisesti esiin, ehkä se korostuu vahvemmin mahdollisissa maakuntavaaleissa.
Tarvitsemme kuitenkin lisää virkoja perusterveydenhuoltoon, jotta siellä töissä olevat eivät uupuisi työtaakkansa alle ja uudet uskaltaisivat sinne töihin. Ikääntyvä väestö, työttömät, maahanmuuttajat ja monisairaat potilaat tarvitsevat kipeästi toimivaa perusterveydenhuoltoa tuekseen. Nykyinen asetelma ei toimi: alle kolmasosassa viroista on erikoislääkäri, koulutettavia ja ohjattavia on paljon ja virkoja vähän.

Virkojen puutteen korjaamisen myötä uskoisin hoidon jat­kuvuuden, laadun ja saatavuuden parantuvan myös ilman valin­nan­vapaut­ta ja koko järjestelmän romuttamista. Lait­ta­kaa kan­sanedus­taja­ehdokkaat koville näiden kysymysten kans­sa! Terveys­keskuslääkäreitä tarvitaan lähes puolet lisää ja yleislääketieteen erikoislääkäreitä myös!

Kolmannet tulevat vaalit ovat lähinnä sydäntäni. Ennen huhtikuun loppua valitaan seuraavalle kolmivuotiskaudelle 1.8.2019–31.7.2022 jukolaiset luottamusmiehet ja vara­luot­tamusmiehet sekä pää- ja varapääluottamusmiehet. Luotta­musmiesten tehtävänä on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä. Luottamusmieheksi voi ryhtyä, kun on asettu­nut työpaikkaan (edeltävästi vähintään 3 kk työsuhde) ja on Lääkäriliiton jäsen. Nykyiset luottamusmiehet auttavat ja neu­vovat. Apua saa myös GPF:n hallituksen jäseniltä sekä Lää­käriliiton toimistolta. Periaatteessa jokaisessa terveyskeskuksessa voi olla luottamusmies ja varaluottamusmies. Pienissä yksiköissä ei ehkä riitä niin sanottuja luottamusmiestunteja, mutta niidenkin luottamushenkilöt saavat oikeuden osallistua luottamusmieskoulutuksiin. JUKOn sivuilla on hyvä ohje vaalien järjestämiseen, jos joudut aloittamaan tyhjästä.

Luottamusmiestyötä ei tarvitse osata etukäteen. Jos se kiinnostaa, tietoa löytyy JUKOn ja Lääkäriliiton sivus­toilta. Lääkäriliiton julkaisemat kaksi luottamusmiestyön verkko­kurs­sia ovat avoimia kaikille kollegoille. Lääkäriliitto ja JUKO järjestävät uusille valituille peruskurssit, ja verkostoitu­mi­nen ja ammattitaito kehittyvät valta­kun­nallisten ja paikallisten luottamusmiespäivien avulla. Li­säk­­si pidetään muun muassa neuvottelutaidon koulutuksia. Pai­­kallistasolla verkostoidutaan usein kunnan muiden jukolaisten luottamushenkilöiden kanssa.

Nyt on tärkeää saada kaikkien terveyskeskusten luotta­mus­miespaikat täytettyä, jotta saamme äänemme kuuluviin tulevissa muutoksissa ja voimme paremmin valvoa etujamme. Valitettavasti moni luottamusmiespaikka on tällä hetkellä tyhjänä. Tyhjä paikka vaikeuttaa edunvalvontaa, sillä maakunnassa ei kunnan opettajaluottamusmiehestä ole enää apua. Olisi hyvä jo nyt valmistautua mahdolliseen tulevaan muutokseen.

Työajan levittämisen ongelmat on hyvä esimerkki siitä, miten luottamusmiehen puuttuminen voi vaikuttaa. Jos luottamusmiestä ei ole, esimiehellä ei ole kenen kanssa neuvotella ja sopia. Sitten ohjeistetaan kollegoita liiton ohjeiden vastaisesti. Selkeät ohjeet ovat kuitenkin olemassa. Liiton lakimiehet ja paikalliset luottamusmiehet auttavat mielellään sopimusten teossa. Nyt joissakin pienissä terveyskeskuksissa teetetään töitä virka-ajan ulkopuolella ilman asiallista korvausta, kun luottamusmiehen puuttuessa ovat esimiehet päättäneet asiasta keneltäkään kysymättä.

Asetu rohkeasti ehdolle! Jos sinua alkaa myöhemmin kiin­nostaa esimiestyö, on luottamusmiestyöstä saanut hyvät eväät sillekin uralle.

Toivottavasti tapaamme ensi syksynä luottamusmiespäivillä!

Jaana Puhakka