Yleislääkärien ääni kuuluviin valtuuskunnan vaaleissa

Käsissäsi on vaalilehtemme. Tänä syksynä valitaan Suomen Lääkäriliiton 60-jäseninen valtuuskunta: vaaleilla, joissa jokaisella meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin suuntaan Lääkäriliitto kollegakuntaa vie.

Seuraavien kolmen vuoden aikana terveydenhuolto tulee kokemaan suurimmat mullistukset, mitä tämä lääkärisukupolvi on kokenut. Tuli sote-ratkaisu millaiseen päätökseen tahansa, juuri nyt tarvitaan jokaisen meidän ääntä puolustamaan omia yleislääkäreille tärkeitä asioita ja arvoja, tuomaan näkökantaamme esiin rakentavasti ja yhteistyössä muiden kanssa.
Erikoislääkärikoulutus on muuttumassa, virkaehto­sopi­musta kirjoitetaan uusiksi, yksityiselle halutaan myös sopi­musta. Tässä vain muutamia päiväpolttavia asioita –soten lisäksi– joita puidaan valtuuskunnan keskusteluissa. Liiton uuden strategian jalkauttaminen on niin ikään vasta alussa.

Sääntöjen mukaan Lääkäriliiton valtuuskunta määrittelee liiton toiminnan suuntaviivat, hyväksyy ta­lousarvion ja valitsee liiton puheenjohtajat sekä hallituksen jä­senet. Jäsenet valitsevat valtuuskunnan joka kolmas vuosi jär­jestettävällä vaalilla.

Olemme saaneet hankittua hienon ja pitkän listan yleislääkäreitä ehdokkaiksi. Listalla on kollegoita, jotka ovat valmiita ajamaan asioitamme valtuuskunnassa. He ovat valmiita sitoutu­maan edistämään meille kaikille tärkeitä, yhteisiä asioita. Yleis­lää­­käriys kattaa monenlaista työnkuvaa, nuoria, erikoistuvia, eri­koistuneita, yksityislääkäreitä, terveyskeskuslääkäreitä, neuvolalääkäreitä ja koululääkäreitä ja virkamiehiä, esimiehiä, rivilääkäreitä sekä senioreita. Meidän listaltamme löydät varmasti sopivan ehdokkaan. Listoillamme on myös sisarjärjestömme SYLY:n ehdokkaita. Moni meistä kuuluu molempiin järjestöihin. Myös maantieteellisesti lista on kattava. Nämä kollegat ovat valmiita antamaan tälle työlle nimensä ja kasvonsa, uhraamaan omaa aikaansa ja itseään julkisuudelle yleislääkärien hyväksi. Se on todella hienoa. Nyt pitää saada rivit liikkeelle.Nyt sinunkin, joka et ole itse aktiivisesti mukana, on mahdollista äänestämällä vaikuttaa.

Toivon, että jokainen meistä kunnioittaa kollegoiden valmiutta yhteisten asioiden edistämiseen sillä, että käyttää äänioikeuttaan. Nukkuvien äänestäjien määrä on aina ollut suuri, yli puolet kollegakunnasta. Toivon, että jokainen meistä etsii ainakin yhden aiemmin äänestämättömän kollegan uur­nil­le äänestämään meitä ja näin hankkii meille lisää ääniä. Työ­ka­vereita, kurssikavereita – jokainen tuntee varmasti jonkun, joka ei ole äänestänyt viime vaaleissa. Vain annetut äänet lasketaan!

Vaalimatematiikka on haastava laji, sitä on vaikea ennustaa. On kuitenkin selvää, että äänimäärän kasvaessa pitäisi myös paikkojen määrän valtuuskunnassa kasvaa. Kaikki tämä riippuu myös muiden äänisaaliista. Kaksissa viime vaaleissa olemme saanet lähes saman määrän ääniä ja paikkoja. Meitä on paljon enemmän kuin äänisaaliimme antaisi olettaa.

Ajamme kaikkien yleislääkärien asiaa, niin erikoistuneiden kuin erikoistumattomien, julkisella puolella työskentele­vien kuin yksityislääkäreiden. Työelämässä mukana olevien kollegoiden edunvalvonta iästä riippumatta on se asia, joka saa meidät tähän mukaan vuodesta toiseen. Unohtamatta nuoria tai senioreita.

Valitse valtuuskuntaan yleislääkärikollega, joka saa aja­tuk­sesi kuuluviin. Valtuuskuntapaikat vaikuttavat hallitus­paik­kojen määrään, ja eri työryhmiin etsitään usein edustajia val­tuuskunnan keskuudesta. Nyt on mahdollista vaikuttaa!

Aktiivista vaalisyksyä kaikille!

Asiallista ja kaikkia kunnioittavaa kampanjointia toivoen

Jaana Puhakka
Puheenjohtaja, Suomen yleislääkärit GPF ry

PS. Seuraa ja tykkää FB/Twitter/Instagram!