Lääkärimitoitusta on vaikea arvioida

Perusterveydenhuollon jonot ja puute terveyskeskuslääkäreistä tuntuvat ikuisilta ongelmilta. Arkipyhät, koulutuspäivät, lomat – isolla ter­veysasemalla on todella harvoin sellaista työpäi­vää, että koko kollegakunta olisi yhtä aikaa paikalla, varsinkin, kun osa-aikaisten määrä tuntuu kasvavan vuosi vuodelta. Lähes aina vastaanotolle on jonoa.

Lääkärimitoituksen arviointi on vaikeaa, ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Esimerkiksi palveluiden peittävyys on tärkeä; kuinka suuri osa väestöstä käyttää terveysaseman palveluja. Osaa palveluista käyttävät lähes kaikki, esimerkiksi neuvolapalveluja. Työssäkäyvä väestö sen sijaan hakeutuu usein työterveyshuollon hoiviin, jos heillä on siihen mahdollisuus. Eläkeikäisinä taas palataan terveysaseman palvelujen piiriin. Onneksi kuitenkin olemme pää­semässä kohtuuttoman suureksi kasvaneiden väestöjen väes­tövastuusta ja työajattomasta mallista. Työaika on jokaisen tur­va, siitä on vain pidettävä kiinni. Palkatonta ylityötä ei tule tehdä. On työnantajan velvollisuus palkata tarpeeksi työnteki­jöitä tai ratkaista resurssivaje muilla keinoin – esimerkiksi pal­velusetelein.

Sosioekonomia vaikuttaa myös vahvasti siihen, kuinka suur­ta on palveluiden tarve ja niiden käyttö. Työttömät ja eläkeläiset käyttävät pää­sään­töisesti terveysasemien palveluita. Syrjäseuduilla ei ole muita palveluja tarjolla, kunnallisia terveyspalveluja käytetään paljon.
Terveysaseman koolla on vaikutusta. Pienet terveysasemat ovat haavoittuvampia kuin suuret, sillä lakisääteiset tehtävät on hoidettava, vaikka vaje suurenisi yhtäkkiä esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Terveysaseman lääkärien kokeneisuus vaikuttaa myös, samoin erikoistuneiden määrä suhteessa vastaval­mis­tuneiden määrään, sillä ohjaukselle ja koulutukselle on myös varattava aikaa.

Nämä ovat syitä sille, miksi Lääkäriliiton valtuuskunnan yleislääkäriryhmä tehdessään aloitetta kevään valtuuskunnan kokoukseen ei vaatinut pelkästään tarvittavan mitoituksen selvittämistä. Emme halunneet jäädä kiinni lukuun, määrättyyn määrään lääkäreitä tiettyä määrää potilaita kohden. Emmehän voisi olla varmoja siitä, kuinka moni näistä lääkäreistä olisi mukana kaikessa siinä, mitä terveyskeskus tekee. Laskettaisiinko mukaan ”kuolleita sieluja” – kaikki terveyskeskuksen palkkalistoilla olevat kollegat hallinnosta ja muilta erikoisaloilta, ja sitten vielä oletettaisiin kaikkien tekevän saman määrän potilastyötä?
Toisaalta, toisessa paikassa terveysaseman palveluja käyttää reilusti alle puolet väestöstä ja toisessa paikassa lähes kaikki..

Potilaan pääsy tai odotusaika vastaanotolle on konkreet­tinen mittari, jota voidaan seurata suhteellisen helposti. Kii­reellisissä tapauksissa potilas käyttää päivystystä, jossa jo seurataankin odotusaikoja sekä läpimenoaikaa. Päivystykseen pääsee samana päivänä.

Enemmän ongelmia tulee, kun asia tai vaiva on puolikiireellinen. Meiltä puuttuu puolikiireellisten vaivojen luokitus ja aikatyypit ajanvarauksessa, tai jos niitä on, ne usein käytetään etukäteen resurssivajeen vuoksi, kun kiireettömän hoidon jonot ovat yksinkertaisesti liian pitkät. Mitä tehdä, kun ei ole turvallista laittaa potilasta yli kuukauden jonoon, mutta asiaa ei tarvitse hoitaa tänään?

Toisaalta, kiireettömän asian kanssa ei vastaanotolle tar­vit­se päästä viikossa. On hyvä ehtiä valmistella potilas niin, että tarvittavat seurannat ja tutkimukset on tehty ennen vastaanottoa.

Tätä kirjoittaessani aloite on tehty ja valtuuskunnan kokous tulossa. Valtuuskunnan yleislääkäriryhmä siis toivoi, että Lääkäriliitto laatisi arvion perusterveydenhuollon hoito­takuun kiristämisestä esimerkiksi niin, että päivystysasiat hoi­detaan heti, kiireelliset kolmen päivän kuluessa ja kii­reet­tömät lääkärin arviota tarvitsevat asiat kolmen viikon ku­lu­es­sa. Arvioon sisältyy selvitys siitä, kuinka paljon lisää lää­käri­työvoimaa perusterveydenhuoltoon tarvitaan kyseisen hoi­to­takuun toteuttamiseksi. Toivottavasti tämä asia etenee ja vahvistaa perusterveydenhuoltoa jatkossa!

Jaana Puhakka

PS. Hyvää kesää kaikille! Pitäkää hyvää huolta kesätyöntekijöistä ja muistakaa rentoutua lomalla! Tavataan NCGP:ssä!