Edunvalvonnan toimintasuunnitelma ja -tavoitteet 2023

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin työnkuva tulee säilyttää monipuolisena ja siten mielekkäänä.

Toimintavuoden aikana aloittavat 1.1.2023 perustetut uudet hyvinvointialueet. Toimintamallien uudistaminen ja yhdenmukaistaminen sekä palkkojen harmonisointi ovat työn alla lähes kaikilla. Osallistumme aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme esillä perusterveydenhuollon riittävää resursointia, terveyskeskuslääkärien virkojen merkittävää lisäystä ja hoidon jatkuvuutta. Terveysasemien vastaanottotoimintaan tuleva viikon hoitotakuu tulee määritellä paremmin tukemaan näitä tavoitteita. Tuleviin sote-keskuksiin tarvitaan vastaanottotyötä tekeviä lääkäreitä vähintään yksi 1200 asukasta kohden.

Lääkärin ammattitaitoa ja aikaa ei tule käyttää työhön, jossa lääketieteellistä osaamista ei tarvita. Ne tehtävät tulee siirtää niihin koulutetuille ammattilaisille, esimerkiksi lisäkoulutetuille lähihoitajille.

Yleislääkäreiden ammatinharjoittajuus tulee olla mahdollista Sote-uudistuksen toteuttamistavasta riippumatta. Terveyskeskuslääkäreiden sivutoiminen yksityisvastaanotto tulee olla jatkossakin mahdollista.

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjärjestelmän, jotta työehtojen toteutumista ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. Luottamusmiesjärjestelmä tulee sopeuttaa hyvinvointialueiden tuomiin muutoksiin. Perusterveydenhuoltoon tulisi saada hyvinvointialueilla oma pääluottamusmies sekä riittävästi luottamusmiehiä.

Terveyskeskuslääkärin virkoihin tulee olla vaatimuksena yleislääketieteen erikoislääkäri tai siirtymävaiheen ajan kokenut yleislääkäri. Tarvitaan lisäksi erilliset koulutusvirat, jotta juniori/seniorisuhde saadaan asianmukaiseen kuntoon. Vähintään puolet terveysaseman lääkäreistä tulee olla kokeneita yleislääkäreitä tai yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Ohjaajalääkärin korvaus sekä yliopiston vaatimukset ohjaajalääkärin koulutuksesta, ohjauksen määrästä sekä ohjattavien määrästä/ohjaaja tulee saada kirjatuksi Lääkärisopimukseen. Tarvitaan myös kirjaus lääkäreiden riittävälle sijaistamiselle yli viikon lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen kehitykseen. Toimintavuoden aikana on tavoitteena kehittää ja uudistaa palkkausjärjestelmä jo kesään mennessä. Tavoitteena on kehittää lääkärisopimuksen määräyksiä niin, että ne tukevat sitoutumista ja edistävät hoidonjatkuvuutta. Tavoitteena on osaamisesta palkitseva ja kannustava virkaehtosopimus, joka painottuu tasaisemmin koko työuran ajalle.

Tavoitteena meillä on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, missä koulutuksella ja kokemuksella on oltava asianmukainen painoarvo. Sopimukseen on neuvoteltu aiemmat toimenpidepalkkiot korvaava suoriteosa, mikä on tavoitteena saada kaikilla hyvinvointialueilla käyttöön. Suoritteiden hinnat määritellään paikallisesti kustannusneutraalisti. Yksittäisen suoritteen hinnan tulee olla riittävän kannustava ja toimia myös kaikissa etäkontakteissa tasapuolisesti. Suoritteena on asian hoito, riippumatta siitä tapahtuuko se vastaanotolla, puhelimessa vai konsultaationa.

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisempään työpisteeseen määrätylle voidaan maksaa vaativan työpaikan lisää.

Toisessa työpisteessä työskentely on lisääntynyt. Pidempi matka-aika muualle kuin ensisijaiseen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän rahakorvauksen lisäksi ainakin osa työmatkaa tulisi huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin, että valtakunnallisiin päättäjiin. Tulevan toimintavuoden ajan yhdistyksemme puheenjohtaja toimii edelleen Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen puheenjohtajana ja neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edunvalvontajaoksessa meitä edustaa kolme muuta yhdistyksemme jäsentä.

GPF edunvalvonnalliset tavoitteet 2023:

Palkkaus
Vaativuuden mukainen 4-portainen suoritemalli
• Sitoutumislisä samaan työnantajaan
• Syrjäseutulisä kauempana työskentelevälle

(vaativan työpaikan lisä)
• Kannuste hoidon jatkuvuudelle
• Erikoislääkärille vielä kolmas hinnoittelutunnus, riittävät välykset.
• Kokeneen yleislääkärin palkkaus tehtävien vaativuuden mukaan.
• Kunnon korvaukset kiireettömästä iltavastaanotosta.

Työhyvinvointi
Virkoja lisää, terveysasemalla lääkäri/1200 asukasta.
• Ei perustyötä lauantaisin.
• Pidempi matka-aika korvattavaksi ja osin työajaksi
• Työolojen edunvalvonta: riittävästi aikaa kaikelle työlle, myös ohjaukselle ja lääkä­rien konsultaatioille
• Mahdollisuus etätyöhön

Ohjaus- ja koulutus
Ohjaajalääkärin korvaukset sopimukseen omana hinnoittelukohtana
• Senioritukena toimivien korvaus.
• Erilliset virat erikoistuville ja 9 kk:n jaksoa suorittaville.
• Koulutuspäivät 12 vuodessa

Päivystys
Ei päivystysvelvollisuutta yöllä
• Päivystyskertoimet ilta-ajan kiirevastaanotosta.
• Iltakertoimen nosto vähintään 2.0-tasoon.
• Päivystysajan määritys Lääkärisopimukseen alkamaan ma-to klo 16 ja pe klo 15.