Edunvalvonnan toimintasuunnitelma ja -tavoitteet 2022

Yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita on turvata jäsenten reaaliansiokehitys, työssä jaksaminen, asialliset työskentelyolosuhteet ja mielekäs työn sisältö sekä tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus virka- tai työsuhteesta riippumatta. Yleislääkärin työnkuva tulee säilyttää monipuolisena ja siten mielekkäänä.

Toimintavuoden 2022 aikana sote-uudistuksen toimeenpano alkaa 1.1.2023 perustettavilla hyvinvointialueilla. Osallistumme aktiivisesti tuoden omat ajatuksemme ja tavoitteemme esille. Erityisesti pidämme esillä perusterveydenhuollon riittävää resursointia terveyskeskuslääkärien virkojen merkittävällä lisäyksellä. Terveysasemien vastaanottotoimintaan tuleva 7 päivän hoitotakuu tulee määritellä paremmin tukemaan tätä tavoitetta. Tuleviin sote-keskuksiin tarvitaan vastaanottotyötä tekevä lääkäri 1200:aa asukasta kohden.

Lääkärin ammattitaitoa tai aikaa ei tule käyttää työhön, jossa ei tarvita lääketie­teel­listä osaa­mista. Nämä tehtävät tulee siir­tää niihin koulutetuille ammattilaisille, esimerkiksi lisäkoulutetuille perushoitajille.

Yleislääkärien ammatinharjoittajuuden tu­lee olla mahdollista sote-uudistuksen toteuttamistavasta riippumatta. Terveyskeskuslääkärin sivutoimisen yksityisvastaanoton tulee olla jatkossakin mahdollista.

Tarvitsemme toimivan luottamusmiesjärjestelmän, jotta työehtojen toteutumista ja työolosuhteita on mahdollista valvoa. Luottamusmiesjärjestelmä tulee sopeuttaa hyvinvointialueiden tuomiin muutoksiin.

Terveyskeskuslääkärin virkoihin tulee olla vaatimuksena yleislääketieteen erikoislää­käri tai siirtymävaiheen ajan kokenut yleis­lääkäri. Lisäksi tarvitaan erilliset koulutusvirat, jotta juniori/seniorisuhde saadaan asianmukaiseen kuntoon. Vähintään puolen terveysaseman lääkäreistä tulee olla kokeneita yleislääkäreitä tai erikoislääkäreitä. Ohjaajalääkärin korvaus sekä yliopiston vaatimukset ohjaajalääkärin koulutuksesta, ohjauksen määrästä sekä ohjattavien määrästä per ohjaaja tulee saada kirjatuksi virkaehtosopimukseen. Tarvitaan myös kirjaus lääkärien riittävälle sijaistamiselle yli viikon lomien ja muiden poissaolojen aikana.

Kuluvan toimintavuoden aikana osallistumme edelleen aktiivisesti Lääkäriliiton työskentelyyn ja vaikutamme työehtojen kehitykseen. Virkaehtosopimusneuvottelujen jatkuvan neuvottelun periaate pitää hereillä perusterveydenhuollon edunvalvojina.

Palkkausjärjestelmän uudistus tulee saada alulle kunnolla. Tavoitteena on kehittää lääkärisopimuksen määräyksiä niin, että ne tukevat sitoutumista ja edistävät hoidonjatkuvuutta. Tavoitteena on osaamisesta palkitseva ja kannustava virkaehtosopimus, joka painottuu tasaisemmin koko työuran ajalle.

Tavoitteena meillä on läpinäkyvä ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä, jossa koulutuksella ja kokemuksella on asianmukainen painoarvo. Sopimukseen alustavasti pohditun nykyiset toimenpiteet korvaavan suoriteosan tulee olla riittävän kannustava ja toimia myös kaikissa etäkontakteissa tasapuolisesti. Suoritteena olisi asian hoito riippumatta siitä, tapahtuuko se vastaanotolla, puhelimessa vai konsultaationa.

Syrjäseutujen huomioiminen kannustavan palkkamallin myötä on tärkeää. Syrjäisempään työpisteeseen määrätylle voidaan maksaa vaativan työpaikan lisää. Toisessa työpisteessä työskentely on lisääntynyt. Pidempi matka-aika muualle kuin ensisijaiseen työpisteeseen tulee korvata. Pelkän rahakorvauksen lisäksi ainakin osa työmatkaa tulisi huomioida työajaksi.

Tuemme paikallista neuvottelutoimintaa ja vaikutamme suoraan sekä paikallisiin että valtakunnallisiin päättäjiin. Tulevan toimintavuoden ajan yhdistyksemme puheenjohtaja toimii edelleen Lääkäriliiton edunvalvontajaoksen puheenjohtajana ja neuvotteluryhmän jäsenenä. Lisäksi edunvalvontajaoksessa meitä edustaa kolme muuta yhdistyksemme jäsentä.

GPF edunvalvonnalliset tavoitteet 2022:

Palkkaus
• Vaativuuden mukainen 4-portainen suoritemalli
• Sitoutumislisä samaan työnantajaan
• Syrjäseutulisä kauempana työskentelevälle
• Kannuste hoidon jatkuvuudelle
• Erikoislääkärille vielä kolmas hinnoittelutunnus, riittävät välykset.
• Kokeneen yleislääkärin palkkaus tehtävien vaativuuden mukaan.
• Kunnon korvaukset kiireettömästä iltavastaanotosta.
• Lääkelistan päivitys /reseptien uusinta samassa yhteydessä suoritteeksi.

Työhyvinvointi
• Virkoja lisää, terveysasemalla lääkäri/1200–1500 asukasta.
• Ei lauantaityötä.
• Pidempi matka-aika korvattavaksi ja osin työajaksi
• Työolojen edunvalvonta: riittävästi aikaa kaikelle työlle, myös ohjaukselle ja lääkä­rien konsultaatioille
• Lisäkorvaus kaikesta ylimääräisestä, mitä työlistalle laitetaan (työvuoroluettelo on sitova ja saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella)

Ohjaus- ja koulutus
• Ohjaajalääkärin korvaukset sopimukseen sitovana esim. tehtävälisänä.
• Senioritukena toimivien korvaus.
• Erilliset virat erikoistuville ja 9 kk:n jaksoa suorittaville.
• Koulutuspäivät 12 vuodessa

Päivystys
• Ei päivystysvelvollisuutta yöllä
• Päivystyskertoimet ilta-ajan kiirevastaanotosta.
• Iltakertoimen nosto vähintään 2.0-tasoon.
• Päivystysajan määritys Lääkärisopimukseen alkamaan ma-to klo 16 ja pe klo 15.