Yleislääkäri-lehden tieteellinen toimitus

Päätoimittaja: Tero Harjuntausta, tero.harjuntausta@elisanet.fi, gsm 050 339 6688

Tieteellinen toimittaja: Sirkka-Liisa Kivelä, prof. emerita, etunimi.sukunimi@utu.fi,
gsm 040 503 9151

Tieteellisen toimituksen kokoonpano:
Sirkka-Liisa Kivelä, yleislääketieteen professori emerita, Turun yliopisto, puh.joht.
Tuomas Koskela, dosentti, LT, Tampereen yliopisto
Ilona Mikkola, LT, lääkärikouluttaja, Rovaniemi

Yleislääkäri-lehden vertaisarviointi

Yleislääkäri-lehden tieteellisenä toimittajana toimii yleislääketieteen professori.     

Lehden tieteellisessä osassa julkaistaan alkuperäistutkimuksia ja systemaattisia katsauksia. Julkaistaviksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään tieteelliselle toimitukselle, joka lukee ne ja päättää arvioitsijat. Jokainen tarjottu käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi kahdelle riippumattomalle professori- tai dosenttitasoiselle tutkijalle. Toinen arvioitsija on yleislääketieteen oppiaineen edustaja, ja toinen on joko yleislääketieteen tai lääketieteen muun oppiaineen edustaja käsikirjoituksen aiheesta riippuen. Tieteellinen toimitus lukee arvioinnit ja kirjoittaa käsikirjoittajille palautekirjeen, johon se liittää saadut arvioinnit sekä omat kommenttinsa. Kirjoittajia pyydetään korjaamaan käsikirjoitustaan saatujen arviointien perusteella tai pelkästään vastaamaan niihin kommentteihin, joiden osalta kirjoittajat eivät pidä korjauksia aiheellisina. Tieteellinen toimitus lukee korjatut käsikirjoitukset ja kirjoittajien vastineet ja päättää, onko käsikirjoitus julkaisukelpoinen tehtyjen korjausten jälkeen. Mikäli toimitus arvioi, että käsikirjoitukseen on tehtävä lisäkorjauksia, se lähettää käsikirjoituksen kirjoittajille uusia korjauksia varten oman, uuden arviointinsa kera. Mikäli toimitus arvioi, että käsikirjoitukseen on tehtävä huomattavia lisäkorjauksia, se lähettää käsikirjoituksen kahdelle uudelle, riippumattomalle arvioitsijalle. Näiden toisessa vaiheessa tehtyjen arviointien jälkeinen menettely noudattaa ensimmäisessä vaiheessa tehtyjen arviointien jälkeistä menettelyä.

Jos tieteellisen toimituksen jäsen kuuluu lehdelle tarjotun käsikirjoituksen tutkijaryhmän jäseniin, tieteellisen toimituksen muut jäsenet hoitavat edellä kuvatut tehtävät.    

Arviointimenettely noudattaa kansainvälisten tieteellisten sarjojen arviointimenettelyä. 

Tieteellinen toimitus ja sen tehtävät

Tieteellisen toimituksen kolme jäsentä valitaan siten, että vähintään yksi jäsen on professoritasoinen yleislääketieteen edustaja ja muut ovat dosentti- tai tohtoritasoisia oppiaineen edustajia. Toimituksen kokoonpanossa otetaan huomioon edustus maamme eri lääketieteellisistä tiedekunnista. Kukin jäsen on erovuorossa kolmen vuoden pituisen kauden jälkeen, ja uusien jäsenten valinnassa otetaan huomioon em. tiedekuntien edustus.   

Tieteellinen toimitus kokoontuu yhteistapaamiskokouksiin 1-2 kertaa vuosittain ja pitää sähköpostikokouksia 4-6 kertaa vuodessa. Näiden lisäksi jäsenet keskustelevat sähköpostien välityksellä tarpeen mukaan.  

Tieteellisen toimituksen tehtävät ovat 
• lehden tieteellisen osaston kehittäminen vastaamaan yleislääketieteen oppiaineen tarpeita
• lehdelle tarjottujen tieteellisten käsikirjoitusten arvioitsijapoolin luominen ja ylläpitäminen
• lehdelle tarjottujen tieteellisten käsikirjoitusten arviointiin osallistuminen
• oppiaineen piirissä tohtorintutkinnon suorittaneiden kartoittaminen
• väitöskirjatutkimusten esittelijäpoolin luominen ja ylläpitäminen
• alkuperäistutkimusten ja systemaattisten katsausten kirjoitusohjeiden ylläpitäminen ajantasaisina
• kansallisten ja kansainvälisten yleislääketieteen tutkimusten seuraaminen ja uusien avausten esittely lehden tieteellisessä osastossa
• lääketieteen ja muidenkin tieteenalojen tutkimusten seuraaminen ja uusien tieteellisten avausten esittely lehden tieteellisessä osastossa
• lyhyiden esittelyiden laatiminen uusista yleislääketieteen dosenteista ja professoreista lehteen
• yhteydenpito maamme eri yliopistojen lääketieteellisiin tiedekuntiin    

Vertaisarviointitunnus

Vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Yleislääkäri-lehden tieteellisille vertaisarvioiduille kirjoituksille vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden. Olemme ottaneet tunnuksen käyttöömme ja sitoudumme noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Väitöskirjaesittelyt

Tieteellisessä osassa julkaistaan myös yleislääketieteen oppiaineen piirissä tohtorin tutkintonsa suorittaneiden väitöskirjatutkimusten esittelyt . Ne ovat kaksiosaisia. Toinen osa on vähintään tohtoritasoisen oppiaineen edustajan kuvaus väitöstutkimuksesta ja toinen on tohtorin tutkinnon suorittaneen kuvaus väitöskirjatutkimuksen vaiheista. Tieteellinen toimittaja kartoittaa oppiaineen piirissä julkaistut väitöskirjat vähintään puolivuosittain. Hän pyytää tutkijakoulutuksen saaneen ja kyseisen tutkimuksen aihepiirin tuntevan yleislääketieteen edustajan esittelemään tutkimuksen sekä väitelleen kirjoittamaan oman kuvauksensa. Tieteellinen toimittaja lukee nämä kirjoitukset ja hyväksyy ne, mutta ne eivät käy muussa arvioinnissa.

Seuraava tieteellisen toimituksen kokous pidetään vuonna 2020.