Yleislääkäri-lehden tieteellinen osasto

Yleislääkäri-lehti julkaisee tieteellisiä alkuperäistutkimuksia, jotka käsittelevät yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon näkökulmasta merkityksellisiä tutkimuskysymyksiä ja täyttävät tieteellisen raportin kriteerit. Yleislääkäri-lehden JUFO-luokitus on 1. Julkaiseminen lehdessämme on maksutonta.

Yleislääkäri-lehti pyrkii mahdollisimman nopeaan arviointimenettelyyn julkaisuviiveen minimoimiseksi. Toivomme, että kirjoittajat toimisivat samalla periaatteella saatuaan kommentit toimitukselta.

Tieteen toimitus 2024

Lehden päätoimittaja: Ilkka Aahos, ilkka.aahos@fimnet.fi


Tieteellisen toimituksen kokoonpano:

Tuomas Koskela, professori (tenure track), Tampereen yliopisto ja ylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue, tuomas.koskela@tuni.fi

Ilona Mikkola, dosentti, terveyskeskuslääkäri, Lapin hyvinvointialue, Rovaniemi ja Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, ilona.mikkola@lapha.fi

Mikael Ekblad, dosentti, kliininen opettaja, Turun yliopisto, LT, yleislääketieteen erikoislääkäri

Yleislääkäri-lehden vertaisarviointimenettely

Arviointimenettely noudattaa kansainvälisten tieteellisten sarjojen menettelyä. Lehden tieteellisessä osiossa julkaistaan suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä
laadittuja alkuperäistutkimuksia ja järjestelmällisiä katsauksia.

Käsikirjoitusten tulee sisältää vain havaintoja, joita aikaisemmin ei ole julkaistu. Raportoitavan tutkimuksen tulee täyttää tutkimuseettiset vaatimukset. Käsikirjoitukset, joita ei ole laadittu Yleislääkäri-lehden ohjeiden mukaan (alla), palautetaan korjattaviksi ennen niiden arviointia.

Tieteellinen toimitus lähettää käsikirjoitukset arvioitavaksi kahdelle riippumattomalle
arvioitsijalle. Arviointi tehdään kaksoissokkoutetusti.

Tieteellinen toimitus päättää käsikirjoituksen julkaisusta.

Mikäli tieteellisen toimituksen jäsen kuuluu lehdelle tarjotun käsikirjoituksen tutkijaryhmään tai hän jäävää itsensä muista syistä tarjotun käsikirjoituksen käsittelystä, tieteellisen toimituksen muut jäsenet vastaavat käsikirjoituksen käsittelystä.

Käsikirjoitukset lähetetään Journal.fi-palvelun osoitteeseen: //journal.fi/yleislaakari

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Palveluun kirjaudutaan rekisteröitymisen yhteydessä luotavalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Käsikirjoituksen lähettämiseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä tieteen palstan
päätoimittajaan
.

Journal.fi-palvelun käyttöön tai julkaistavaksi hyväksytyn käsikirjoituksen taittoon liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä: yleislaakarit@fimnet.fi.

Alkuperäistutkimuksen kirjoitusohje

Käsikirjoituksen muotoilu

Käsikirjoituksen eteneminen Yleislääkäri-lehden arviointiprosessissa on sujuvampaa, jos käsikirjoitus on laadittu kansainvälisten suositusten mukaisesti. Esimerkiksi havaintotutkimukset raportoidaan STROBE-suosituksen mukaisesti. Eri tutkimustyyppien raportointia koskevat suositukset löytyvät täältä.

Alkuperäistutkimuksessa ja järjestelmällisessä katsauksessa saa olla korkeintaan 18 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien (taulukot, kuviot ja kirjallisuusviitteiden luettelo pois lukien). Käsikirjoituksen tulee olla kieliasultaan ja ilmaisultaan viimeistelty. Teksti kirjoitetaan 2-rivivälillä.

Vierasperäisiä sanoja on vältettävä, jos on olemassa hyvä suomenkielinen vastine. Lyhen­teiden käyttö ei ole suositeltavaa. Vain tavallisimpia lyhenteitä (esim. EKG, CRP) voi käyttää selittämät­tä, muuten nimitys kirjoitetaan ensi kerran ko­konaan ja perään merkitään sulkeisiin lyhen­ne, jota tekstissä myöhemmin käytetään.

Merkitse käsikirjoitukseen ehdotukset mahdollisten kuvioiden ja taulukoiden
sijoittamiselle taitossa esimerkiksi seuraavalla tavalla: [taulukko 1 tähän].
Kuvioihin ja taulukoihin tulee kuitenkin viitata tekstissä niitä koskevien
ohjeiden mukaisesti.

Tee valmiiksi seuraavat osiot ennen kuin ryhdyt lähettämään käsikirjoitusta journal.fi/yleislaakari-palvelussa:

Kommentteja toimittajalle

Tässä osiossa perustelet toimittajalle, miksi lähetät käsikirjoituksen arvioitavaksi Yleislääkäri-lehteen. Tässä kerrotaan myös käsikirjoituksen sanamäärä (korkeintaan 18 000 merkkiä ilman kuvioita, taulukoita ja viiteluetteloa) sekä kuvioiden ja taulukoiden määrä. Kerro myös kunkin kirjoittajan panos tutkimuksessa, kuten tutkimussuunnitelman laatimisessa, aineiston kokoamisessa,t ulosten analysoinnissa ja raportoinnissa. Mikäli havaintoja on julkaistu jollakin muulla tavalla aikaisemmin (esimerkiksi posteriesityksessä), se raportoidaan tässä kohdassa.

Kirjoittajat

Kirjoittajien nimet, tutkinnot ja oppiarvot, sähköpostiosoitteet ja toimipaikat, joissa tämä tutkimus on tehty.

Abstrakti

Korkeintaan 150 sanaa sisältävä lyhennelmä, joka sisältää seuraavat osat: tausta, tavoitteet, aineisto ja menetelmät, tulokset sekä johtopäätökset.

Lisäksi abstraktin alle käsikirjoituksen aihepiiriä kuvaavat 3–5 avainsanaa.

Englanninkielinen tiivistelmä erillisenä tiedostona

Mikäli käsikirjoitus on suomeksi tai ruotsiksi, siihen liitetään korkeintaan 120 sanan englanninkielinen tiivistelmä.

Varsinainen käsikirjoitus erillisenä tiedostona

Käsikirjoitus jäsennetään siten, että se sisältää seuraavat osat: johdanto tai kirjallisuuskatsaus, tavoitteet, aineisto ja menetelmät, tulokset, pohdinta ja mahdolliset kiitokset.

Aineistoa ja menetelmiä kuvattaessa tulee tarvittaessa esittää, mikä eettinen toimikunta on
hyväksynyt tutkimussuunnitelman, miten tutkittavat informoitiin sekä miten tutkittavat antoivat suostumuksensa osallistumiselle.

Tulososassa voidaan käyttää väliotsikointia. Pohdintaosassa tulee kriittisesti pohtia aineiston edustavuutta sekä käytettyjen menetelmien luotettavuutta. Saatuja tuloksia tulee vertailla aikaisempiin havaintoihin ja tulosten merkitystä tulee arvioida kriittisesti.

Kirjallisuusviitteet

Käsikirjoituksessa tulee noudattaa Vancouver-järjestelmää (esim. Br Med J 1991:302;338-341). Kirjallisuusviitteet kirjoitetaan käsikirjoituksen loppuun numerojärjestyksessä. Viitteet merkitään siinä järjestyksessä, kun ne esiintyvät ensimmäisen kerran tekstissä. Viitteet numeroidaan tekstissä. Suositeltava alkuperäistutkimuksen viitteiden maksimimäärä on 30 ja järjestelmällisen katsauksen 50.

Viitteenä käytetyn lähteen tulee olla vähintään hyväksytty julkaistavaksi (hyväksytty julkaistavaksi/painossa), jotta se voidaan esittää kirjallisuusviitteissä.

Mikäli aineistoa ei ole hyväksytty julkaistavaksi, viite esitetään tekstissä asianomaisessa kohdassa muodossa: (Etunimi Sukunimi, julkaisematon havainto tai tieto) tai (Etunimi Sukunimi, henkilökohtainen tiedonanto).

Seuraavassa esimerkkejä viitteiden esittämisestä.

Lehtiartikkeli:

1 Ben-Shlomo Y, White I, McKeigue PM. Prediction of general practice workload from census based social deprivation scores. J Epidemiol Community Health 1992;46:532-6.

Internet-aineisto:

Tekijä tai yhteisö. Dokumentin otsikko. Verkkosivun ylläpitäjä. Siteerauksen päivämäärä. Verkko-osoite.

Esimerkiksi:

2 Tieteen palstan toimitus. Yleislääkäri-lehden tieteellinen osasto. Suomen yleislääkärit GPF ry. (10.2.2022). https://www.yleislaakarit.fi/tieteellinen-osio

Kirja tai artikkeli kirjassa:

3 Armitage P, Berry G. Statistical methods in medical research. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1987: 194.

4 Wisniewski HM, Sturman JA. Neurotoxicity of aluminum. In: Gielmad IIJ, ed. Aluminum and health. A critical review. New York: Marcel Decker, 1989: 125-6.

5 Brooke OG. Malnutrition and body temperature in Jamaican children. London: University of London, 1973, MD Thesis.

Mikäli kirjoittajia on neljä tai useampia, merkitään kolmen ensimmäisen kirjoittajan nimet ja näiden jälkeen ym. Aikakauslehtien nimet lyhennetään MEDLINE-tietokannan mukaisesti.

Mahdolliset kiitokset kerrotaan viitteiden jälkeen.

Taulukot ja kuviot erillisenä tiedostona

Taulukot ja kuviot sijoitetaan omaan tiedostoon. Taulukot numeroidaan juoksevasti siinä järjestyksessä, missä ne esiintyvät ensimmäistä kertaa tekstissä. Taulukon otsikon tulee ilmaista lyhyesti taulukon olennainen sisältö irrallaankin tekstistä. Desimaaliluvuissa käytetään pilkkua. Taulukko pitää voida ymmärtää ilman, että lukee artikkelia samaan aikaan. Tekstissä ei toisteta taulukon sisältöä.

Taulukon otsikkoteksti, sarakeotsikko-osa ja taulukkoriviosa erotetaan toisistaan vaa­kalinjoin; pystylinjoja ei taulukoissa käytetä. Otsikkoteksti sijoitetaan taulukkoon sen ylimmäksi riviksi. Taulukossa käytettävät lyhenteet on selitettävä, vaikka ne olisi selitetty tekstissä. Mahdolliset kirjallisuusviitteet merkitään samalla tavalla kuin tekstissä.

Taulukot tulee laatia tekstinkäsittelyohjelman taulukkotoiminnolla ilman monimutkaisia muotoiluja.

Myös kuviot numeroidaan juoksevasti kuten taulukotkin. Kuvion numeroitu otsikko sijoitetaan tekstinä kuvion alle (ei kuvioon).

Taulukoita ja kuvioita saa olla yhteensä korkeintaan viisi.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kaikkien kirjoittajien sidonnaisuusilmoitukset lähetetään sähköiseen toimitusjärjestelmään viimeistään heti julkaisupäätöksen jälkeen. Vastuukirjoittajan kannattaa kuitenkin koota ja lähettää ne hyvissä ajoin julkaisuviiveen välttämiseksi. Yleislääkäri-lehden toimitus tuottaa yhteenvedon kirjoittajien sidonnaisuuksista, jotka julkaistaan artikkelien lopussa. Tekstit lähetetään kirjoittajien nähtäväksi taittoversion tarkistusvaiheessa.

Kaikki artikkelin taittoa koskevat kysymykset voi osoittaa toimitukseen toimitussihteeri Päivi-Maarit Luukkoselle osoitteella yleislaakarit@fimnet.fi

Materiaalin uudelleenkäyttö

Yleislääkäri-lehdellä on julkaisemaansa materiaaliin tekijänoikeudet. Lupa julkaistun aineiston uudelleenkäyttöön (esim. kuvioiden tai taulukoiden kopiointi sellaisenaan) myönnetään tapauskohtaisesti. Pyyntö tulee ensin osoittaa kirjoittajalle varmistaen hänen ja mahdollisen muun kirjoittajakunnan suostumus. Tämän jälkeen pyynnön voi osoittaa Yleislääkäri-lehden päätoimittajalle lopullista lupaa koskien.

Yliopistot voivat rinnakkaistallentaa tutkijoidensa Yleislääkäriin kirjoittamat artikkelit avoimiin julkaisuarkistoihinsa PDF-muodossa. Niissä tulee näkyä, että tutkimus on julkaistu Yleislääkäri-lehdessä. Alkuperäistutkimukset ovat avoimia heti sen jälkeen, kun ne on julkaistu painetussa lehdessä, ja ne voidaan myös rinnakkaistallentaa heti julkaisun jälkeen.

Vertaisarviointitunnus

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Yleislääkäri-lehden tieteellisille vertaisarvioiduille kirjoituksille vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeuden. Olemme ottaneet tunnuksen käyttöömme ja sitoudumme noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

https://www.tsv.fi/fi/palvelut/vertaisarviointitunnus

Väitöskirjaesittelyt

Tieteellisessä osiossa julkaistaan myös yleislääketieteen oppiaineen piirissä tohtorin tutkintonsa suorittaneiden väitöskirjatutkimusten esittelyjä .