Toivomus lääkelistasta 1

23.06.2021

Tämä Eila Kujansuun kirje toimitukselle on ilmestynyt talvella Yleislääkäri-lehdessä. Yhdistys pitää asiaa tärkeänä.

Valtakunnan yhteinen lääkelista luvattiin jo vuosia sitten. Erilaisia alueellisia tai ohjelmaan sidottuja yrityksiä on meneillään, mutta yhteinen kaikille näkyvä lista näyttäisi viipyvän – vieläkin.

Jo syntymästään lähtien eReseptillä on ollut muutama raskauttava ongelma. Re­septikeskusohjelma tun­nistaa eri pakkauskoot ja eri ker­ralla kirjoitetut uudet reseptit eri resepteiksi, kuten ne ovatkin, mutta lääkkeitä paljon käyttävien listat ovat niin sekavia, että järkevä vuosilääkkeiden uu­sinta on muuttunut mahdottomaksi. Lääkkeet tulevat uusintaan sekavasti eri aikoina, erilaiset pakkauskoot aiheut­tavat ongelmia, ja listaa pidentämään jäävät myös tilapäiset ja kuuriluontoiset lääkkeet. Uusintojen esikäsittelijät ovat kiireisiä tai eivät pysty järkevöittämään uu­sin­ta­pyyntöjä. Uusintaan tulee myös lääkkeitä, joita listalla jo on uusittuna. Oma­lääkärimallin tuhoaminen on aiheutta­nut monin paikoin sen, ettei uusintaa suo­rittava lääkäri tunne kyseistä potilas­ta. Samaan suuntaan vaikuttaa etälääkä­ri­uusinta. Turha uusinta lisää ruuh­kia, ja korona on hoitanut loppuparantelun. Ys­tävälläni kului kaksi päivää saada uusintaan viety, seuraavana päivänä loppuva diabeteslääke, joka oli uusijoilta unohtunut.

Tieto lääkityksessä tapahtuvista muu­toksista välittyy huonosti eri toi­mi­joi­den kesken, jos potilas ei muista niistä kertoa. Moni yleislääkäri turhautu­u, kun sairaala katsoo lääkeluettelon edellisen sairaalakäynnin luet­telosta. Näin avoterveydenhuollossa tehdyt muutokset jäävät toistuvasti huomiotta. Sairaalan kanssa emme halua kil­pailla, käytämme sieltä määrättyjä lääk­keitä täsmälleen, mutta joskus tilanne ehtii toimenpiteitä vaativasti muuttua sairaalakäyntien välissä.

Ainoa ratkaisu on yhteinen lääkelis­ta Reseptikeskukseen e-reseptin tilalle tai oheen. Toteutuksesta voinee vasta­ta THL, Kela, Kanta-arkisto tai jo­ku muu. Lääkelistaan pitää olla pääsy eReseptin tapaan kaikilla toimijoilla ja niin, että potilaan kertomukseen avau­tuva lää­keosio päivittää keskuksesta automaat­tisesti tar­kasteluun viimei­sim­män lääke­listan. Py­syväislääkkeet lis­talla olkoot määrä­tyt toistaiseksi, listal­le laitto olkoon se määräys (vaa­tinee lain­sää­dännöllisiä muu­toksia, mutta tur­hem­piakin laki­muu­tok­sia on teh­ty). Py­sy­västi käytössä ole­vien lääkkei­den re­sep­teistä ja nii­den uu­sin­noista voidaan luo­pua, virallinen lää­kelista voi pal­vel­la myös virallisena lääke­määräyk­senä, jos lain­säädännölliset muu­tokset ha­lu­taan teh­dä. Saman listan pitää näkyä sekä eri­koissairaanhoidossa että perus­ter­vey­den­huol­lossa.

Kun lääkelista on valmis, apteekki voi hoitaa sopivat pakkauskoot ja määrät potilaalle. Apteekki on ollut halukas auttamaan lääkehoidon kehittämisessä. Tässä heille avautuisi iso ja lääkärin työtä paljon vähentävä työsarka.

Jokainen potilaskertomusjärjestelmä voi lääkelistan kopioitumisen jälkeen suo­rittaa toimenpiteet sille ominaisella tavalla, mutta lopputulos tallentukoon taas automaattisesti yhteiselle lääkelistalle, jos pysyvään lääkitykseen on tehty muutoksia.

Erikseen voidaan keskustella, mitkä kaikki lääkkeet pysyvälle listalle laitetaan. Perässä voi olla myös tarvitta­va lääkitys ja sen perässä satunnaiset lääk­keet sovittuine käyttöaikoineen. Voi­si toimia myös niin, että nykyinen Reseptikeskuksen lääkenäkymä muutetaan tarvittavien ja tilapäisten lääkkeiden osastoksi ja rinnalle luodaan joka käyn­nillä päivittyvä pysy­vien lääkkeiden lista.

Ratkaisu on kustannustehokkaampi, selvempi ja kaikille toimijoille avoin.
Jokaisen lääkkeitä käyttävän kannattaa joskus käydä lääkärin vastaanotol­la, sopivasta rytmistä voidaan sopia. Po­tilas, sairaanhoitaja, farmaseutti tai lää­käri voisi milloin tahansa pyytää lääkärin vastaanotolla tapahtuvaa lääkityksen tarkistusta. Suurin osa uusinnoista on rutiinijuttuja, ja niiden pois jäänti jättää tilaa ongelmien selvittelylle.

Kaikkein eniten hyötyy potilas. Myös järjestelmän kustannusvastaavien luu­lisi olevan kiinnostuneita siitä, mihin henkilökunnan työaikaa käytetään.

Eila Kujansuu
Yleislääketieteen erikoislääkäri

16.09.2021Lehden uusimmat kolumnit
23.06.2021Toivomus lääkelistasta 2
23.06.2021Toivomus lääkelistasta 1
07.05.2021Kehittäjäyhteisökilpailu on täällä taas!
17.03.2021Yhdistyksen vuosikokous 28.5.
07.01.2021Lääkärijärjestöt: Ilmastokriisi on terveyskriisi, joka koskee myös suomalaisia
08.12.2020Ministeri Kiurun puhe Yleislääkäripäivillä
07.12.2020Puheenjohtaja Jaana Puhakan puhe Yleislääkäripäivillä
29.09.2020Yleislääkäripäivien ilmoittautuminen on alkanut
26.09.2020GPF 100 vuotta tänään!

Siirry arkistoon »